" /> -->

முக்கிய 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 48

  பகுதி I

  16 x 3 = 48
 1. துத்தநாகத்தின் பயன்களைக் கூறுக. 

 2. ஹைட்ரோ போரோ ஏற்ற வினை பற்றி குறிப்பு வரைக.

 3. ஆய்வகத்தில் எவ்வாறு குளோரினைத் தயாரிப்பாய்?

 4. Fe3+ மற்றும் Fe2+ல் எது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது. ஏன்?

 5. எண்முகி படிக புலத்தில், d – ஆர்பிட்டாலின் படிக புலப் பிளப்பினை குறிப்பிடும் வரைபடம் வரைக

 6. AAAA, ABABA மற்றும் ABC ABC வகை முப்பரிமாண நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்புகளை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

 7. x +y+z  \(\rightarrow \)விளைபொருள் என்ற வினையின், வேக விதி, வினைவேகம் =k[x]3/2 [y]1/2 வினையின் ஒட்டு மொத்த வினைவகை மற்றும் Z ஐப் பொருத்து வினையின் வினைவகை என்ன?

 8. ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

 9. நீண்ட காலத்திற்கு காப்பர் சல்பேட்டை இரும்புக் கலனில் சேமித்து வைக்க இயலுமா?  கொடுக்கப்பட்டது: \(E^{0}_{Cu^{2+}|Cu}=0.34 V\) and \(E^{0}_{Fe^{2+}|Fe}= -0.44V\)..

 10. கால்வானிக் மின்கலத்தில் நிகழும் நிகர வினை யானது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
  2 Cr (s) + 3Cu2+   (aq)  → 2Cr3+ (aq) + 3Cu (s)
  மின்கல குறியீட்டை பயன்படுத்தி மின்கலத்தை விளக்குக, மே லும் அரை வினைக ளை எழுதுக.

 11. ஜியோலைட்டுகள்வினை வேக மாற்ற த்தின் சில சிறப்புப் பண்புகளை விவரி.

 12. 4 – மெத்தில் பென்ட் -2- ஈன் -1- ஆல் ஐ தரும் ஆல்டிஹைடு, கார்பாக்சிலிக் அமிலம் மற்றும் எஸ்டர் ஆகியனவற்றின் வடிவமைப்புகளைத் தருக.

 13. பென்சால்டிஹைடை பின்வரும் சேர்மங்களாக எவ்வாறு மாற்றுவாய் ?
  (i) பென்சோபீனோன்
  (ii) பென்சாயிக் அமிலம்
  (iii) α-ஹைட்ராக்ஸி பீனைல் அசிட்டிக் அமிலம்.
   

 14. பின்வருவனவற்றை வரிசைபடுத்துக.
  i. நீரில் கரைதிறனின் ஏறுவரிசை , C6H5NH2,(C2H5)2 NH,C2H5NH2
  ii. கார வலிமையின் ஏறுவரிசை
  a) அனிலீன், p- டொலுடின் மற்றும் p – நைட்ரோ அனிலீன்
  b) C6H5NH2,C6H5NHCH3,C6H5NH2,p-Cl-C6H4-NH2
  iii. வாயுநிலைமைகளில் காரவலிமையின் இறங்கு வரிசை
  (C2H5)NH2,(C2H5)NH,(C2H5)3N  மற்றும்  NH3
  iv. கொதிநிலையின் ஏறுவரிசை  C6H5OH, (CH3)2NH, C2H5NH2
  v. pKb மதிப்புகளின் இறங்கு வரிசை C2H5NH2, C6H5NHCH3,(C2H5)2NH மற்றும் CNH2
  vi. கார வலிமையின் ஏறுவரிசை  C6H5NH2,C6H5N(CH3)2,(C2H5)NH மற்றும் CHNH2
  vii. கார வலிமையின் இறங்கு வரிசை 

 15. ஒடுக்கும் மற்றும் ஒடுக்கா சர்க்கரைகள் என்பவை யாவை ?

 16. மன அமைதிப்படுத்திகள் உடலில் எவ்வாறு செயல்புரிகின்றன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முக்கிய 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Chemistry Tamil Medium Important 3 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment