" /> -->

மாதிரி 3 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 36

  பகுதி I

  12 x 3 = 36
 1. உருக்குதல் பற்றி விவரி.

 2. போராக்ஸின் நீர்க்கரைசல் காரத்தன்மை உடையது. ஏன்?

 3. படிகாரத்தின் பயன்களை எழுதுக

 4. சிவப்பு பாஸ்பரஸ் ஆக்சிஜனுடன் எவ்வாறு வினைபுரிகிறது?

 5. கந்தக அமிலம் ஆக்சிஜனேற்றி என நிறுவுக

 6. லாந்தனைடுகளில் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை பற்றி எழுதுக

 7. [Ti (H2O)6]3+ நிறமுடையது ஆனால் [Sc(H2O)6]3+ நிறமற்றது ஏன்?

 8. ஒரு முக மாற்றியம் (Facial isomer) மற்றும் நெடுவரை (Meridional isomer) மாற்றியம் பற்றி எழுதுக.

 9. சகப்பிணைப்பு படிகங்கள் என்றால் என்ன?

 10. ஒரு குறிப்பிட்ட திண்மம் SC அமைப்பில் படிகமாகிறது. முதல்வகை X -கதிர் ( λ=.154நம்) எதிரொளிப்பு (200) தளத்திற்கு 16061. கோணத்தில் நிகழ்கிறது. கனசதுரத்தின் விளிம்பு நீளத்தை கணக்கிடு.

 11. X+Y ➝ வினைபொருள் என்ற வினையில், [X] ஐ நான்கு மடங்காக்கும் போது வினைவேகம் எட்டு மடங்காகிறது. மேலும் [X] மற்றும் [Y] ஆகிய இரண்டையும் நான்கு மடங்காக்கும் போது வினைவேகம் பதினாறு மடங்காகிறது எனில் X மற்றும் Y ஐப் பொறுத்து வினைவகை மற்றும் ஒட்டுமொத்த வினைவகை ஆகியவற்றினைக் கண்டறிக.

 12. 500 K வெப்பநிலையில், ஒரு முதல் வகை வினைக்கு வினைவேக மாறிலி 8x10-1 ஆகும். அவ்வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் 190kJ mol-1 எனில் அதிர்வுக் காரணியைக் கணக்கிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் மாதிரி 3 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Chemistry Tamil Medium Sample 3 Mark Creative Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment