" /> -->

முக்கிய 5 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 45

  பகுதி I

  9 x 5 = 45
 1. நுரை மிதப்பு முறையினை விளக்கு.

 2. கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிவங்களை விளக்குக

 3. நைட்ரஜனின் ஆக்சோ அமிலங்களின் தயாரிப்பினை எழுது

 4. i) இடைநிலைத் தனிமங்கள் காந்தத் தன்மையுடையவை. ஏன்?
  ii) காந்த திருப்புத்திறனுக்கும், தனித்த எலக்ட்ரானின் எண்ணிக்கைக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு யாது?

 5. i) அனைத்து ஸ்காண்டியம் உப்பும் வெண்மை. ஏன்?
  ii) 3d, 4d தனிமங்களை விட 5d தனிமங்களின் முதலாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதிகம் ஏன்?

 6. படிக புலக் கொள்கையின் முக்கிய கோட்பாடுகளை எழுதவும்.  

 7. எளிய கனசதுர அமைப்பின் பொதிவு பின்னத்தை கணக்கிடுக.

 8. பின்வரும் சோதனை முடிவுகளிலிருந்து H2O2 வின் நீரிய கரைசல் சிதைவடைதல் வினை முதல் வகை வினை என நிறுவுக. வினையின் வினைவேக மாறிலி மதிப்பினைக் கண்டறிக.

  நேரம் (நிமிடங்கள்) 0 10 20 30 40
  KMnO4 வின் கனஅளவு (மிலி) 25 20 15.6 12.7 9.4
 9. ஒரு முதல் வகை வினைக்கு அநேக வெப்பநிலையில் வினைவேக மாறிலி மதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டு, ln K Vs 1/T வரைபடம் வரையப்பட்டது. அதன் நேர்கோட்டின் சரிவு மதிப்பு -2.6 x 104K எனில், அவ்வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் மதிப்பு என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முக்கிய 5 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Chemistry Tamil Medium Important 5 Mark Creative Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment