" /> -->

பயிற்சி 5 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50

  பகுதி I

  10 x 5 = 50
 1. மேலாண்மையின் அடிப்படைக் கருத்துக்களை விளக்குக.

 2. மேலாண்மையின் துணை செயல்பாடுகளை விளக்குக.

 3. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகள் யாவை?

 4. பங்கு மாற்றகத்தின் இயல்புகளைக் கூறுக. (அல்லது)
  பங்குச் சந்தையின் குணாதிசியங்களை விளக்குக

 5. புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கை தொடங்குவதற்கான படிநிலைகள் யாவை?

 6. மனித வள மேலாண்மையின் முக்கியத்துவத்தை தருக.

 7. பணித் தேர்வின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

 8. பல்வேறு வகையான சந்தையின் அட்டவணையை படத்துடன் விளக்குக.

 9. சந்தையிடுகை பணிகளை விளக்குக.

 10. பல்நோக்கு அளவு மட்டல் லேட்டிலைவர் சந்தையிடுதல் பற்றி விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் பயிற்சி 5 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Model 5 Mark Creative Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment