" /> -->

கூட்டாண்மை நிறுவனக் கணக்குகள் - அடிப்படைகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 45
  10 x 3 = 30
 1. தங்கள் இலாப நட்டங்களை 3:4 என்ற இலாபவிகிதத்தில் பகிர்ந்து வரும் பிருந்தா மற்றும் பிரவீனா என்ற கூட்டாளிகளின் பின்வரும் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து 2017, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 6 % கணக்கிடவும்.

  2017, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு
  பொறுப்புகள் ரூ. சொத்துகள் ரூ.
  முதல்கணக்குகள்:   பல்வகைச் சொத்துகள் 80,000
  பிருந்தா 30,000    
  பிரவீனா 40,000    
  இலாப நட்டப் பகிர்வு க/கு 10,000    
    80,000   80,000

   2017, ஜுலை 1 அன்று பிருந்தா கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் ரூ.6,000 மற்றும் 2017, அக்டோபர் 1 அன்று பிரவீனா கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் ரூ.10,000. அவ்வாண்டில் பிருந்தா மற்றும் பிரவீனா எடுப்புகள் முறையே ரூ.5,000 மற்றும் ரூ.7,000. அவ்வாண்டில் ஈட்டிய இலாபம் ரூ.31,000.

 2. அன்பு என்பவர் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி. கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தின்படி எடுப்புகள் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 12 % கணக்கிடப்படுகிறது. 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டில் அவருடைய எடுப்புகள் பின்வருமாறு:

  நாள் ரூ.
  மார்ச் 1 6,000
  ஜுன் 1 4,000
  செப்டம்பர் 5,000
  டிசம்பர் 1 2,000

  பெருக்குத் தொகை முறையைப் பயன்படுத்தி எடுப்புகள் மீது வட்டி கணக்கிடவும்.

 3. ஜான் என்பவர் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி. அவர் வழக்கமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.1,000 எடுத்துக் கொள்கிறார். எடுப்புகள் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 5% விதிக்கப்பட வேண்டும். எடுப்புகள் மீது வட்டி சராசரி கால முறையைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளில் கணக்கிடவும். அவர்
  (i) ஒவ்வொரு மாதத் தொடக்கத்தில் எடுத்திருந்தால்
  (ii) ஒவ்வொரு மாத நடுவில் எடுத்திருந்தால்
  (iii) ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் எடுத்திருந்தால்

 4. கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தின் உள்ளடக்கங்கள் ஏதேனும் ஆறினைத் தரவும்.

 5. கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் இல்லாதபோது, இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டம் 1932-ன் படி கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு தரவும்.

 6. 2018, ஜனவரி 1 அன்று பேகம் மற்றும் பாத்திமா என்ற கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகள் முறையே ரூ.50,000 மற்றும் ரூ.40,000 இருப்பினைக் காட்டியது. 2018, அக்டோபர் 1 அன்று பேகம் கூடுதல் முதலாக ரூ.10,000 கொண்டு வந்தார் மற்றும் 2018, மே 1 அன்று பாத்திமா கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் ரூ.9,000. டிசம்பர் 31, 2018 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 4% கணக்கிடவும்.

 7. கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகளைத் தயாரிக்கும் முறைகளை எழுதுக.

 8. குறிப்பு வரைக:
  (i) கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்கு
  (ii) கூட்டாளிகளின் நடப்பு கணக்கு

 9. முதல் மீதான வட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

 10. எடுப்புகள் மீதான வட்டியை கணக்கிடும் முறைகளை எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணக்குப்பதிவியல் - கூட்டாண்மை நிறுவனக் கணக்குகள் - அடிப்படைகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Accountancy - Accounts Of Partnership Firms-fundamentals Three Marks Questions )

Write your Comment