" /> -->

இலாப நோக்கமற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகள் முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு ஒரு

  (a)

  பெயரளவு கணக்கு

  (b)

  சொத்து கணக்கு

  (c)

  ஆள்சார் கணக்கு

  (d)

  பிரதிநிதித்துவ ஆள்சார் கணக்கு

 2. பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கில் பதிவு செய்யப்படும் பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள்

  (a)

  வருவாயினத் தன்மை மட்டும் உடையது

  (b)

  முதலினத் தன்மை மட்டும் உடையது

  (c)

  வருவாயினம் மற்றும் முதலினத் தன்மை உடையது

  (d)

  மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

 3. பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கின் இருப்பு காட்டுவது

  (a)

  அந்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட நட்டம்

  (b)

  அந்த ஆண்டின் செலவுகளைக் காட்டிலும் மிகுதியான வருமானம்

  (c)

  அந்த ஆண்டின் மொத்த ரொக்கச் செலுத்தல்கள்

  (d)

  அந்நாளைய ரொக்க மற்றும் வங்கி இருப்பு

 4. வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கு ஒரு

  (a)

  பெயரளவுக் கணக்கு

  (b)

  சொத்து கணக்கு

  (c)

  ஆள்சார் கணக்கு

  (d)

  பிரதிநிதித்துவ ஆள்சார் கணக்கு

 5. வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கு தயாரிக்கப்படுவதன் மூலம் கண்டறியப்படுவது.

  (a)

  இலாபம் அல்லது நட்டம் 

  (b)

  ரொக்கம் மற்றும் வங்கி இருப்பு

  (c)

  உபரி அல்லது பற்றாக்குறை

  (d)

  நிதிநிலை 

 6. பின்வருவனவற்றில் எது வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கில் பதியப்படுவதில்லை?

  (a)

  பழைய செய்தித்தாள்கள் விற்றது

  (b)

  சொத்து விற்பனை மீதான நட்டம் 

  (c)

  செயலாளருக்கு வழங்கிய மதிப்பூதியம்

  (d)

  அறைகலன் விற்ற தொகை

 7. நடப்பாண்டில் பெறவேண்டிய சந்தா இன்னும் பெறாதது

  (a)

  ஒரு சொத்து

  (b)

  ஒரு பொறுப்பு

  (c)

  ஒரு செலவு 

  (d)

  தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று 

 8. உயில்கொடை ஒரு

  (a)

  வருவாயினச் செலவு

  (b)

  முதலினச் செலவு

  (c)

  வருவாயின வரவு

  (d)

  முதலின வரவு

 9. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக பெற்ற நன்கொடை

  (a)

  வருவாயின வரவு

  (b)

  முதலின வரவு

  (c)

  வருவாயினச் செலவு

  (d)

  முதலினச் செலவு

 10. ஒரு மன்றத்தில் உள்ள 500 உறுப்பினர்கள், ஆண்டு சந்தாவாக ரூ.100 செலுத்துகின்றனர்.நடப்பாண்டில் கூடியுள்ள சந்தா இன்னமும் பெறப்படாதது ரூ. 200; முன்கூட்டிப் பெற்ற சந்தா ரூ.300. வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கில் காட்டப்பட்டப்பட வேண்டிய சந்தா தொகையினைக் கண்டறியவும்.

  (a)

  ரூ 50,000

  (b)

  ரூ 50,200

  (c)

  ரூ 49,000

  (d)

  ரூ 49,800

 11. 6 x 2 = 12
 12. த மிழ் கல்வியியல் மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்

  விவரம் ரூ விவரம் ரூ
  தொடக்க ரொக்க இருப்பு   18,000 கட்டடம் வாங்கியது  2,10,000
  வாடகைச் செலுத்தியது  6,000 பணியாளர் சம்பளம் 55,000
  உதவித்தொகைத்தொகை அளித்தது 15,200 சந்தா பெற்றது 2,65,000
  நுழைவுக் கட்டணம் பெற்றது 18,500    
 13. திருச்சி கல்வியியல் மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்.

  விவரம் ரூ விவரம் ரூ 
  தொடக்க  இருப்பு (1.1.2018) 20,000 பாதுகாப்பு பெட்டக வாடகை பெற்றது 12,000
  முதலீடுகள் செய்தது 80,000 அறைகலன் விற்றது 5,000
  மதிப்பூதியம் செலுத்தியது 3,000 பொதுச்செலவுகள்  7,000
  நன்கொடை பெற்றது 80,000 அஞ்சல் செலவுகள் 1,000
  தணிக்கைக் கட்டணம் செலுத்தியது 2,000 சந்தா பெற்றது 10,000
 14. சென்னை விளையாட்டு மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2018, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்
   

  விவரம் ரூ  விவரம் ரூ ரூ
  தொடக்க  இருப்பு (1.4.2017 10,000 சந்தா பெற்றது    
  தொடக்க வங்கி இருப்பு (1.4.2017 15,000 2016 – 2017 4,500  
  வட்டி செலுத்தியது 5,000 2017 – 2018 65,000  
  தொலைபேசி செலவுகள்  7,000 2018 – 2019 5,000 74,500
  மைதானம் பராமரித்தது  22,500 தொடர் விளையாட்டுப் போட்டிச் செலவுகள்    12,500
  ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் பெற்றது 5,500 தொடர் விளையாட்டுப் போட்டி நிதி வரவுகள்    15,000
  மட்டைகள் மற்றும் பந்துகள் வாங்கியது  13,000 இறுதிரொக்க இருப்பு (31.3.2018)   5,000
 15. பூம்புகார் இலக்கிய மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்

  விவரம்  ரூ  விவரம்  ரூ 
  தொடக்க இருப்பு (1.4.2018) 5,000 சந்தா பெற்றது 20,000
  வங்கி மேல்வரைப்பற்று (1.4.2018) 4,000 பழுது பார்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் 2,500
  அச்சு மற்றும் எழுதுபொருள் 1,500 போக்குவரத்துச் செலவுகள்  2,750
  வட்டி செலுத்தியது 3,250 புத்தகங்கள் வாங்கியது 10,000
  சிற்றுண்டி வாங்கியது 1,500 பல்வகை வரவுகள் 750
  கொடுபட வேண்டிய சம்பளம்  2,000 அரசிடமிருந்து பெற்ற மானி 6,000
  அறக்கொடை நிதி பெற்றது 2,000 சிற்றுண்டி விற்றது. 1,500
  ஒளியூட்டுக் கட்டணம் 1,300 கட்டடம் மீதான தேய்மானம் 2,000
      வங்கி ரொக்கம் (31.3.2019) 2,000
 16. வேலூர் பொழுதுபோக்கு மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2017, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்.

  விவரம் ரூ  விவரம் ரூ
  தொடக்க இருப்பு (1.4.2016) 3,000 கேளிக்கை வரவுகள் 20,000
  தொடக்க வங்கி இருப்பு (1.4.2016) 12,000 சேர்க்கைக் கட்டணம் பெற்றது 1,000
  அறைகலன் வாங்கியது 11,000 நகராட்சி வரி 22,000
  விளையாட்டு உபகரணங்கள் வாங்கியது 11,000 அறக்கொடை நாடகக்காட்சி செலவு 2,000
  விளையாட்டு அரங்கத்திற்காக பெற்ற நன்கொடை 8,000 பில்லியார்ட்ஸ் மேசை வாங்கியது 15,000
  பழைய டென்னிஸ் பந்துகள் விற்றது 1,500 புதிய டென்னிஸ் மைதானம் கட்டியது 18,000
  செய்தித்தாள்கள் வாங்கியது 500 அறக்கொடை நாடகக்காட்சிவரவுகள் 2,500
  பயணச் செலவுகள் 4,500 இறுதி கைரொக்க இருப்பு 8,000
 17. இலாப நோக்கற்ற அமைப்பின் வருவாயின வரவுகளில் ஏதேனும் நான்கினைத் தரவும்

 18. 6 x 3 = 18
 19. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2017, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கில் காட்டப்பட வேண்டிய சந்தா தொகையினை கணக்கிடவும்.

  சந்தா பெற்றது  ரூ
  2015 - 16 - க்காக 7,500
  2016 –17 - க்கா 60,00
  2017 – 18 - க்கா 1,500

  2016-17 ஆம் ஆண்டில் பெற வேண்டிய சந்தா ரூ 2,400. 2016-2017 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்தா 2015-2016 ஆம் ஆண்டில் பெற்றது ரூ 1,000

 20. பின்வரும் விவரங்கள் ஒரு சங்கத்தின் 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய இறுதிக் கணக்குகளில் எவ்வாறு தோன்றும்?

  ப 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு வ
  பெறுதல்கள் ரூ ரூ செலுத்தல்கள் ரூ
  சந்தா        
  2017-2018 5,000      
  2018-2019 48,000      
  2019-2020 3,000 56,000    
           

  இச்சங்கத்தில் 300 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். ஒவ்வொருவரும் ஆண்டுச் சந்தாவாக ரூ. 200 செலுத்துகின்றனர். இன்னும் பெறவேண்டிய 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கான சந்தா ரூ.1,000.

 21. ஒரு சங்கத்தின் 2017, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய இறுதிக் கணக்குகளில் பின்வரும் விவரங்கள் எவ்வாறு தோன்றும்? 2016-17 ல் அச்சங்கம் பெற்ற சந்தா ரூ.25,000. இதில் 2015-16 ஆம் ஆண்டுக்கான சந்தா ரூ. 2,000 மற்றும் 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கான சந்தா ரூ.1,500 சேர்ந்துள்ளது. 2016-17 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்தா ரூ.500 இன்னும் பெற வேண்டியுள்ளது.

 22. ஒரு சங்கத்தின் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு சந்தா மூலம் பெற்ற வருமானத்தைக் கணக்கிடவும்.

  விவரம் 1.1.2018
  ரூ
  31.12.2018
  ரூ
  பெறவேண்டிய சந்தா  10,000 7,000
  முன்கூட்டிப் பெற்ற சந்தா  3,000 5,000

  2018 ஆம் ஆண்டில் பெற்ற சந்தா ரூ.1,50,000.

 23. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கில் சந்தா எவ்வாறு தோன்றும் என்பதைக் காட்டவும்.
  2018-ல் பெற்ற சந்தா ரூ16,000-ல் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான ரூ.3,000 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கானரூ.5,000 அடங்கியுள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டில் பெறவேண்டிய சந்தா ரூ. 4,000. 2017 ஆம் ஆண்டில் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்தா முன்கூட்டிப் பெற்றது ரூ.2,000.

 24. பின்வரும் விவரங்கள் ஒரு விளையாட்டு மன்றத்தின் இறுதிக் கணக்குகளில் எவ்வாறு தோன்றும்?

  விவரம் ரூ
  விளையாட்டுப்பொருள்கள் இருப்பு (01.04.2018) 3,000
  நடப்பாண்டில் வாங்கிய விளையாட்டுப் பொருள்கள்  9,000
  நடப்பாண்டில் விற்பனை செய்த பழைய விளையாட்டுப் பொருள்கள் 500
  விளையாட்டுப் பொருள்கள் இருப்பு (31.03.2019) 4,000
 25. 2 x 5 = 10
 26. பின்வரும் விவரங்கள் ஒரு சங்கத்தின் 2017-2018 ஆம் ஆண்டுக்குரிய இறுதிக் கணக்குகளில் எவ்வாறுதோன்றும்?

  விவரம் ரூ
  1.4.2017 அன்று பரிசு நிதி 60,000
  1.4.2017 அன்று பரிசு நிதிக்கான முதலீடு 60,000
  பரிசு நிதி முதலீடு மீதான வட்டிப் பெற்றது 6,000
  பரிசுகள் வழங்கியது 8,000
  பரிசு நிதிக்காக நன்கொடைப் பெற்றது 12,000
 27. கரூர் சமூக மன்றத்தின் 2018 மார்ச் 31 ஆம் நாளைய முதல் நிதியினைக் கணக்கிடவும்.

  விவரம் (31.03.2018) ரூ 
  அறைகலன் 50,000
  கட்டடம் 40,000
  2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்தா பெற வேண்டியது 10,000
  2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்தா முன்கூட்டிப் பெற்றது 5,000
  கடன் வாங்கியது 10,000
  முதலீடுகள் 20,000
  கைரொக்கம்  6,000

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணக்குப்பதிவியல் Chapter 2 இலாப நோக்கமற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Accountancy Chapter 2 Accounts of Not-For-Profit Organisation Important Question Paper )

Write your Comment