நிதிநிலை அறிக்கை பகுப்பாய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 24
  12 x 2 = 24
 1. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து தருண் & கோ நிறுமத்தின் ஒப்பீட்டு வருமான அறிக்கை தயார் செய்யவும்.

  விவரம் 2016-17 2017-18
  ரூ. ரூ.
  விற்பனை மூலம் பெற்ற வருவாய் 2,00,000 2,50,000
  இதர வருமானங்கள் 50,000 40,000
  செலவுகள் 1,50,000 1,20,000
 2. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து அப்துல் வரையறு நிறுமத்தின் ஒப்பீட்டு வருமான அறிக்கையை தயார் செய்யவும்.

  விவரம் 2015-16
  ரூ.
  2016-17
  ரூ.
  விற்பனை மூலம் பெற்ற வருவாய் 3,00,000 3,60,000
  இதர வருமானம் 1,00,000 60,000
  செலவுகள் 2,00,000 1,80,000
  வருமான வரி 30% 30%
 3. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மேரி வரையறு நிறுமத்தின் ஒப்பீட்டு வருமான அறிக்கையை தயார் செய்யவும்.

  விவரம் 2015-16 2016-17
  ரூ. ரூ.
  விற்பனை மூலம் பெற்ற வருவாய் 4,00,000 5,00,000
  இயக்கச் செலவுகள் 2,00,000 1,80,000
  வருமான வரி (வரிக்கு முன் இலாபத்தில் %) 20 50
 4. சந்திரா நிறுமத்தின் பின்வரும் இருப்புநிலைக்குறிப்பிலிருந்து 2016 மார்ச் 31 மற்றும் 2017 மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய ஒப்பீட்டு இருப்புநிலைக்குறிப்பினைத் தயார் செய்யவும்.

  விவரம் 2016, மார்ச் 31 2017, மார்ச் 31
  ரூ. ரூ.
  I.பங்குமூலதனம் மற்றும்பொறுப்புகள்    
    பங்குதாரர் நிதி 1,00,000 2,60,000
    நீண்ட காலப் பொறுப்புகள் 50,000 60,000
    நடப்புப் பொறுப்புகள் 25,000 30,000
  மொத்தம் 1,75,000 3,50,000
  II. சொத்துகள்    
    நிலைச் சொத்துகள் 1,00,000 2,00,000
    நடப்புச் சொத்துகள் 75,000 1,50,000
  மொத்தம் 1,75,000 3,50,000
 5. பின்வரும் மலர் நிறுமத்தின் 2016, மார்ச் 31 மற்றும் 2017, மார்ச் 31 ஆம் நாளைய ஒப்பீட்டு இருப்புநிலைக் குறிப்பினைத் தயார் செய்யவும்

  விவரம் 2016, மார்ச் 31 2017, மார்ச் 31
  ரூ. ரூ.
  I. ப பங்குமூலதனம் மற்றும் பொறுப்புகள்    
  1. பங்குதாரர் நிதி    
    அ) பங்கு முதல் 2,00,000 2,50,000
    ஆ) காப்பும் மிகுதியும் 50,000 50,000
  2. நீண்ட காலப் பொறுப்புகள்    
    நீண்ட காலக் கடன்கள் 30,000 60,000
  3. நடப்புப் பொறுப்புகள்    
    கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவைகள் 20,000 60,000
  மொத்தம் 3,00,000 4,20,000
  II. சொத்துகள்    
  1. நீண்ட காலச் சொத்துகள்    
    அ) நிலைச் சொத்துகள் 1,00,000 1,50,000
    ஆ) நீண்ட கால முதலீடுகள் 50,000 75,000
  2. நடப்புச் சொத்துகள்    
    சரக்கிருப்பு 75,000 1,50,000
    ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கத்திற்கு சமமானவைகள் 75,000 45,000
  மொத்தம் 3,00,000 4,20,000
 6. நிதிநிலை அறிக்கைகள் யாவை?

 7. நிதிநிலை அறிக்கை பகுப்பாய்வின் கருவிகளைப் பட்டியலிடவும்.

 8. நடைமுறை முதல் என்றால் என்ன?

 9. போக்குப் பகுப்பாய்வு எப்போது இதர பகுப்பாய்வு கருவிகளை விட ஏற்புடையதாகும்?

 10. நிதிநிலை அறிக்கை பகுப்பாய்வின் பொருள் எழுதுக.

 11. கிடைமட்ட பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

 12. செங்குத்துப் பகுப்பாய்வு என்றல் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணக்குப்பதிவியல் - நிதிநிலை அறிக்கை பகுப்பாய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Accountancy - Financial Statement Analysis Two Marks Questions )

Write your Comment