கூட்டாண்மை கணக்குகள் - நற்பெயர் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனம் விலகும் கூட்டாளி ஒருவரின் கணக்கைத் தீர்ப்பதற்காக நற்பெயரை மதிப்பிட முடிவு செய்தது. அந்த நிறுவனத்தின் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளின் இலாபங்கள் பின்வருமாறு:
  2015: ரூ.40,000; 2016: ரூ.50,000; 2017: ரூ.48,000 ; 2018: ரூ.46,000
  வியாபாரம் கூட்டாளிகளில் ஒருவரால் நடத்தப்பட்டது. அவருக்கு எவ்வித ஊதியமும் வழங்கப்படவில்லை. அக்கூட்டாளியின் நியாயமான ஊதியம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 என மதிப்பிடப்பட்டது.
  கடந்த 4 ஆண்டுகள் சராசரி இலாபத்தில் 3 ஆண்டுகள் கொள்முதல் என்ற அடிப்படையில் நற்பெயரின் மதிப்பைக் கணக்கிடவும்.

 2. பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து மூலதனமாக்கல் முறையில் நற்பெயரின் மதிப்பைக் காணவும்.
  (அ) சராசரி இலாபம் = ரூ.60,000
  (ஆ) சாதாரண இலாப விகிதம் = 10%
  (இ) பயன்படுத்தப்பட்ட முதல் = ரூ.4,50,000

 3. நற்பெயர் என்றால் என்ன?

 4. வாங்கப்பட்ட நற்பெயர் என்றால் என்ன?

 5. உயர் இலாபம் என்றால் என்ன?

 6. சாதாரண இலாப விகிதம் என்றால் என்ன?

 7. கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் நற்பெயரை மதிப்பிடும் ஏதேனும் இரண்டு சூழ்நிலைகளைத் தரவும்.

 8. ஒரு நிறுவனத்தின் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளின் இலாபங்கள் பின்வருமாறு:
  2014: ரூ.10,000; 2015: ரூ.11,000; 2016: ரூ.12,000; 2017: ரூ.13,000 மற்றும் 2018: ரூ.14,000
  5 ஆண்டுகள் சராசரி இலாபத்தில் 2 ஆண்டுகள் கொள்முதல் என்ற அடிப்படையில் நற்பெயரின் மதிப்பைக் கணக்கிடவும்.

 9. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து, கடந்த 4 ஆண்டுகள் சராசரி இலாபத்தில் 3 ஆண்டுகள் கொள்முதல் என்ற அடிப்படையில் நற்பெயரின் மதிப்பைக் கணக்கிடவும்.

  ஆண்டு முடிவு தொகை ரூ.
  2015 இலாபம் 5,000
  2016 இலாபம் 8,000
  2017 நட்டம் 3,000
  2018 இலாபம் 6,000
 10. ஆண்டுத் தொகை என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணக்குப்பதிவியல் - கூட்டாண்மை கணக்குகள் - நற்பெயர் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Accountancy - Goodwill In Partnership Accounts Two Marks Questions )

Write your Comment