விகிதப் பகுப்பாய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து நடப்பு விகிதத்தைக் கண்டறியவும்.

  விவரம் ரூ. விவரம் ரூ
  குறுகிய கால முதலீயீடுகள் 80,000 வணிகக் கடனீந்தோர் 1,60,000
  சரக்கிருப்பு 1,60,000 செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 1,00,000
  கணக்குகள் மூலம் பெற வேண்டியவைகள் 4,00,000 கொடுபட வேண்டிய செலவுகள் 1,40,000
  ரொக்கம் மற்றும் ரோக்கத்திற்குச் சமமானவைகள் 1,20,000 முன்கூட்டிச் செலுத்திய செலவுகள் 40,000
 2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆனந்த் கட்டுமான நிறுமத்தின் தகவல்களிலிருந்து, விரைவு விகிதத்தைக் கணக்கிடவும்.

  விவரம் ரூ
  மொத்த நடப்புப் பொறுப்புகள் 1,00,000
  மொத்த நடப்புச் சொத்துகள் 2,50,000
  சரக்கிருப்பு 50,000
  முன்கூட்டிச் செலுத்திய செலவுகள் 15,000
 3. மகேஷ் நிறுமத்தின் 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு பின்வருமாறு:

  விவரம் ரூ.
  I. பங்கு மூலதனம் மற்றும் பொறுப்புகள்  
  1. பங்குதாரர் நிதி  
    நேர்மைப் பங்குமுதல் 2,00,000
  2. நீண்டகால பொறுப்புகள்  
    நீண்டகாலக் கடன்கள் 50,000
  3. நடப்புப் பொறுப்புகள்  
  (அ) குறுகிய காலக் கடன்கள் 17,000
  (ஆ) கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவைகள் 25,000
  (இ) இதர நடப்புப் பொறுப்புகள்  
    கொடுபட வேண்டிய செலவுகள் 3,000
  (ஈ) குறுகியகால ஒதுக்குகள் 5,000
  மொத்தம் 3,00,000
  சொத்துகள்  
  1. நீண்டகால சொத்துகள்  
  (அ) நிலைச் சொத்துகள்  
    புலனாகும் சொத்துகள் 1,50,000
  2. நடப்புச் சொத்துகள்  
  (அ) சரக்கிருப்பு 45,000
  (ஆ) கணக்குகள் மூலம் பெறவேண்டியவைகள் 70,000
  (இ) ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கத்திற்குச் சமமானவைகள் 30,000
  (ஈ) இதர நடப்புச் சொத்துகள்  
    முன்கூட்டிச் செலுத்திய செலவுகள் 5,000
  மொத்தம் 3,00,000

  (i) நடப்பு விகிதம்
  (ii) நீர்மை விகிதம் கணக்கிடவும்.

 4. பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து புற அக பொறுப்புகள் விகிதம் கணக்கிடவும்:

  31.03.2018 அன்றைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு (வருவிய)
  விவரம் ரூ.
  I. பங்கு மூலதனம் மற்றும் பொறுப்புகள்  
  1. பங்குதாரர் நிதி  
    (அ) பங்கு முதல்  
    நேர்மைப் பங்குமுதல் 1,00,000
    (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 60,000
  2. நீண்டகாலப் பொறுப்புகள்  
    நீண்ட காலக் கடன்கள் (கடனீட்டுப் பத்திரங்கள்) 80,000
  3. நடப்புப் பொறுப்புகள்  
    (அ) கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவைகள் 50,000
    (ஆ) இதர நடப்புப் பொறுப்புகள் கொடுபடவேண்டிய செலவுகள் 30,000
  மொத்தம் 3,20,000
 5. பயோனியர் நிறுமத்தின் பின்வரும் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து உரிமையாளர் விகிதத்தைக் கணக்கிடவும்.

  பயோனியர் நிறுமத்தின் 31.3.2019 அன்றைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு
  விவரம் ரூ.
  I. பங்கு மூலதனம் மற்றும் பொறுப்புகள்  
  1. பங்குதாரர் நிதி  
    (அ) பங்குமுதல்  
       (i) நேர்மைப் பங்குமுதல் 1,00,000
        (ii) முன்னுரிமைப் பங்குமுதல் 75,000
     (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 25,000
  2. நீண்டகால பொறுப்புகள்  
     நீண்டகாலக் கடன்கள் -
  3. நடப்புப் பொறுப்புகள்  
    கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவைகள் 2,00,000
  மொத்தம் 4,00,000
  II. சொத்துகள்  
  1. நீண்டகாலச் சொத்துகள்  
    (அ) நிலைச் சொத்துகள் 2,75,000
    (ஆ) நீண்டகால முதலீடுகள் 50,000
  2. நடப்புச் சொத்துகள்  
  ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கத்திற்குச் சமமானவைகள் 75,000
  மொத்தம் 4,00,000
 6. கீழ்வரும் தகவல்களிலிருந்து முதல் உந்து திறன் விகிதத்தைக் கணக்கிடவும்.

  31.03.2018 அன்றைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு (வருவிய)
  விவரம் ரூ.
  I. பங்கு மூலதனம் மற்றும் பொறுப்புகள்  
  1. பங்குதாரர் நிதி  
  (அ) பங்குமுதல்  
    நேர்மைப் பங்குமுதல் 2,00,000
    6% முன்னுரிமைப் பங்குமுதல் 1,00,000
  (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி  
    பொதுக் காப்பு 1,25,000
    மிகுதி 75,000
  2. நீண்டகாலப் பொறுப்புகள்  
     நீண்டகாலக் கடன்கள் (8% கடனீட்டுப் பத்திரங்கள்) 2,00,000
  3. நடப்புப் பொறுப்புகள்  
    கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்யவை 1,50,000
    வரி ஒதுக்கு 50,000
  மொத்தம் 9,00,000
 7. கணக்கியல் விகிதங்கள் என்றால் என்ன?

 8. விரைவு விகிதம் என்றால் என்ன?

 9. புற அக பொறுப்பு விகிதம் என்றால் என்ன?

 10. முதலீடுகள் மீதான வருவாய் விகிதம் எதைக் குறிப்பிடுகிறது?

 11. விகித பகுப்பாய்வின் ஏதேனும் இரண்டு குறைபாடுகளைத் தரவும்.

 12. கணக்கியல் விகிதங்களின் வடிவங்களை எழுதுக.

 13. செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் விகிதங்களை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம்?

 14. நடப்பு விகிதம் என்றால் என்ன?

 15. கடன் வசூலிப்பு காலம் என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணக்குப்பதிவியல் - விகிதப் பகுப்பாய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Accountancy - Ratio Analysis Two Marks Questions )

Write your Comment