" /> -->

உலோகவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. கனிமம் மற்றும் தாது ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை? 

 2. தூய உலோகங்களை அவைகளின் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் பல்வேறு படிநிலைகள் யாவை? 

 3. இரும்பை அதன் தாதுவான Fe2O3 யிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதில் சுண்ணாம்புக் கல்லின் பயன்பாடு யாது? 

 4. எவ்வகை தாதுக்களை அடர்ப்பிக்க நுரை மிதப்பு முறை ஏற்றது? அத்தகைய தாதுக்களுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

 5. நிக்கலைத் தூய்மையாக்கப் பயன்படும் ஒரு முறையினை விவரிக்க?

 6. கனிமம் என்றால் என்ன?

 7. தாதுக்களை அடர்ப்பித்தல் என்றால் என்ன?

 8. வேதிக் கழுவுதல் என்றால் என்ன?

 9. உலோகம் பிரித்தெடுத்தலில் ஒடுக்கமடையச் செய்யும் முன்னர் தாதுவானது தேவைப்படும் உலோகத்தின் ஆக்சைடாக ஏன் மாற்றப்படுகிறது?

 10. வறுத்தல் செயல்முறை பற்றி எழுது.

 11. ஹைட்ரஜனைக் கொண்டு ஒடுக்குதல் மூலம் உலோகம் பிரித்தெடுத்தலை பற்றி எழுது.

 12. உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி ஒடுக்குதல் மூலம் ஒரு உலோகம் பிரித்தெடுத்தல் பற்றி எழுது.

 13. உலோகத்தை தூய்மையாக்கும் வாலைவடித்தல் முறை பற்றி எழுது.

 14. உலோகத்தைத் தூய்மையாக்கும் உருக்கிப் பிரித்தல் முறை பற்றி எழுது.

 15. தங்கத்தின் பயன்பாடுகள் பற்றி எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வேதியியல் Chapter 1 உலோகவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Chemistry Chapter 1 Metallurgy Two Mark Questions )

Write your Comment