" /> -->

அணைவு வேதியியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. இரட்டை உப்புகள் மற்றும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?

 2. வெர்னர் கொள்கையின் கோட்பாடுகளைக் கூறுக.

 3. நான்முகி அணைவுகள் வடிவ மாற்றியங்களைப் பெற்றிருப்பதில்ல. ஏன்?

 4. ஒரு முக மாற்றியம் (Facial isomer) மற்றும் நெடுவரை (Meridional isomer) மாற்றியம் பற்றி எழுதுக.

 5. நான்முகி படிக புலத்தில், d - ஆர்பிட்டாலின் படிக புலப் பிளப்பினை குறிப்பிடும் வரைபடம் காண்க.

 6. எண்முகி படிக புலத்தில், d – ஆர்பிட்டாலின் படிக புலப் பிளப்பினை குறிப்பிடும் வரைபடம் வரைக

 7. இணைப்பு மாற்றியம் என்றால் என்ன? ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 8. தள சதுர அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் வடிவ மாற்றியம் பற்றி எழுதுக.

 9. பல்வேறு உயிரியல் அமைப்புகளில் பயன்படும் உலோக அணைவுகள் பற்றி எழுதுக. 

 10. சிஸ் பிளாட்டின் புற்றுநோய் கட்டிகளுக்கு எதிரான மருந்துப்பொருளாக எவ்வாறு பயன்படுகிறது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வேதியியல் - அணைவு வேதியியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Chemistry - Coordination Chemistry Three Marks Questions )

Write your Comment