" /> -->

திட நிலைமை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. அயனிப்படிகங்களின் ஏதேனும் மூன்று பண்புகளைக் கூறுக.   

 2. படிக திண்மங்களை படிக வடிவமற்ற திண்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக. 

 3. ஏழு வகையான அலகு கூடுகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

 4. புள்ளி குறைபாடுகள் என்றால் என்ன?

 5. படிக திடப்பொருள் என்றால் என்ன?

 6. திசையொப்பு பண்பு என்றல் என்ன?

 7. திசையொப்பு பண்பற்ற தன்மை என்றால் என்ன?

 8. மூலக்கூறு படிகங்கள் என்றால் என்ன?

 9. உலோகப் படிகங்கள் பற்றி எழுதுக.

 10. அழுத்த மின்சாரம் என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வேதியியல் - திட நிலைமை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Chemistry - Solid State Two Marks Questions )

Write your Comment