" /> -->

புறப்பரப்பு வேதியியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  20 x 1 = 20
 1. log \(=\frac{x}{m}\)  மதிப்புகளைக் log p மதிப்புகளுக்கு எதிராக கொண்டு  வரைபட த்தில் பிரண்ட்லிச் சம வெப்பக்  கோடு  வரை யப்பட்டுள்ள து. க�ோட் டின் சாய்வு மற்றும் அதன் கோட்டின்  y - அச்சு வெட் டுத்துண்டு மதிப்புகள் முறையே குறிப்பிடுவது
   

  (a)

  \(=\frac{1}{n}\) , k

  (b)

  log \(=\frac{1}{n}\) , k

  (c)

  \(=\frac{1}{n}\), log k

  (d)

  log \(=\frac{1}{n}\) , log k

 2. இயற்புறப்பரப்பு கவர் ச்சிக்கு பின்வருவனவற்றுள் எது தவறானது?

  (a)

  மீள்தன்மை கொண்டது 

  (b)

  வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது அதிகரிக்கிறது

  (c)

  பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் குறைவு

  (d)

  புறப்பரப்பு பரப்பளவு அதிகரிக்கும்போ து அதிகரிக்கிறது

 3. பின்வரும் பண்புகளில் பரப்பு கவர்தலுடன் தொடர்புடையது எது?

  (a)

  \(\triangle G\)  மற்றும் \(\triangle H\) எதிர்குறி மதிப்பை யும் ΔS நேர் குறி மதிப்பை யும் பெ ற்றுள்ளன.

  (b)

  ΔG மற்றும்ΔS எதிர்குறி மதிப்பை யும் ஆனால்ΔH நேர் குறி மதிப்பையும் பெ ற்றுள்ள ன.

  (c)

  ΔG எதிர்குறி மதிப்பை யும் ஆனால்ΔH மற்றும் ΔS நேர் குறி மதிப்பையும் பெற்றுள்ளன.

  (d)

  ΔG, ΔH மற்றும் ΔS அனை த்தும் எதிர்குறி மதிப்பை பெ ற்றுள்ளன.

 4. மூடுபனி என்பது எவ்வகை கூழ்மம்?

  (a)

  வாயுவில் திண்மம்

  (b)

  வாயுவில் வாயு

  (c)

  வாயுவில் நீர்மம்

  (d)

  நீர்மத்தில் வாயு

 5. கூற்று :  Al3+  அயனியின் வீழ்படிவாக்கும் திறன் Na+   அயனியை விட அதிகம்.
  காரணம்: சேர்க்க ப்பட்ட துகள்திரட்டு அயனியின் இணைதிறன் அதிகமாக உள்ள போது, அதன் வீழ்படிவாக்கும் திறனும் அதிகம்.

  (a)

  கூற்று மற்றும் காரணம்இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றிற்கா ன சரியான
  விளக்கமாகும். 

  (b)

  கூற்று மற்றும் காரணம்இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.

  (c)

  கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.

  (d)

  கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

 6. கூற்று:காயத்தால் உண்டாகும் இரத்தக் கசிவை தடுக்க ஃபெர்ரிக் குளோரோடை  பயன்படுத்த முடியும். இக்கூற்றை நியாயப்படுத்தும் சரியான விளக்கம் எது?

  (a)

  இது உண்மையல்ல,   ஃபெர்ரிக் குளோரைடு  நச்சுத்தன்மை கொண்டது. 

  (b)

  இது உண்மை, இரத்தம் என்பது ஒரு எதிர்மின்சுமை கொண்ட கூழ்மமாகும் . Fe3+  அயனிகள்  இரத்த்தை திரியச் செய்கின்றன.

  (c)

  இது உண்மையல்ல,   ஃபெர்ரிக் குளோரைடு  ஒரு அயனிச்சேர்மமாகும், இது இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கிறது.

  (d)

  இது உண்மை, CL அயனியுடன் சேர்ந்து எதிர்மின் கூழ்ம ம் உருவாவதால் திரிதல் நிகழ்கிறது.

 7. தலைமுடி கிரீம் என்பது ஒரு

  (a)

  களி

  (b)

  பால்மம்

  (c)

  திண்மக் கூழ்மம்

  (d)

  கூழ்மக் கரைசல்.

 8. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாக பொருந்தியுள்ளது?

  (a)

  பால்மம் - புகை

  (b)

  களி - வெண்ணெய்

  (c)

  நுரைப்பு  - பனிமூட்டம்

  (d)

  கலக்கப்பட்ட கிரீம் - கூழ்ம கரைசல்

 9. As2S கூழ்மத்தை திரியச் செய்ய மிகவும் பயனுள்ள மின்பகுளி

  (a)

  NaCl

  (b)

  Ba(NO3)

  (c)

  K3[Fe(CN)6

  (d)

  Al (SO4)

 10. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று பரப்புஇழுவிசை குறைப்பி அல்ல?

  (a)

  CH — (CH2)15— \(\underset { { N } } { + } \)   — (CH3)2 CH2Br

  (b)

  CH3 —(CH2)15 — NH2

  (c)

  CH3 — (CH2)16 — CH2  OSO2 - Na+

  (d)

  OHC— (CH2)14 —CH2 —COO -  Na+

 11. ஒரு கூழ்மக்கரைசல் வழியே ஒளிகற்றையை செலுத்தும்போது காணக்கிடைக்கும் நிகழ்வு

  (a)

  எதிர்மின்வாய் தொங்கலசைவு

  (b)

  மின்முனைக்கவர்ச்சி

  (c)

  திரிதல்

  (d)

  டிண்டால் விளைவு

 12. மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கூழ்ம நிலை அமைப்பிலுள்ள துகள்கள்  எதிர்மின்முனையை நோக்கி  நகருகின்றன  கூழ்மக்கரைசலின் திரிதல்   நிகழ்வானது K2SO 
  (i),Na3PO4  (ii)K4[Fe(CN)6]  (iii)மற்றும் NaCl  (iv) ஆகியவற்றைக் கொண்டு  ஆய்வு செய்ய ப்படுகிறது. அவற்றின் வீழ்படிவாகும் திறன்

  (a)

  II > I>IV > III

  (b)

  III > II > I > IV

  (c)

  I > II > III > IV

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 13. கொல்லோடியன் என்பது  பின்வருவனவற்றுள் எதன் ஆல்கஹால்   ஈதர் கலவை யில் 4% கரைசலாகும்?

  (a)

  நை ட்ரோகிளிசரின்

  (b)

  செல்லுலோஸ்  அசிட்டேட்

  (c)

  கிளைக்கால்  டைநைட்ரேட்

  (d)

  நை ட்ரோசெல்லுலோஸ்

 14. பின்வருவனவற்றுள் எது ஒருபடித்தா னவினை வேக மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?

  (a)

  ஹேபர் முறை யில் அம்மோனியா தயாரித்தல்

  (b)

  தொடு முறை யில் கந்தக அமிலம் தயாரித்தல்

  (c)

  எண்ணெய்யின் ஹைட்ரஜனேற்றம்

  (d)

  நீர்த்த HCl முன்னிலையில் சுக்ரோஸின் நீராற்பகுத்தல் 

 15. பின்வருவனவற்றை பொருத்துக 
   

  V2O5 உயர் அடர்த்தி
  பாலிஎத்திலீன்
  சீக்லர் - நட்டா PAN
  பெராக்சைடு NH3
  தூளாக்கப்பட்ட Fe H2SO4

   

  (a)
  A B C D
  (iv) (i) (ii) (iii)

   

  (b)
  A B C D
  (i) (ii) (iv) (iii)

   

  (c)
  A B C D
  (ii) (iii) (iv) (i)

   

  (d)
  A B C D
  (iii) (iv) (ii) (i)

   

 16. AS2S3  கூழ்மத்தை வீழ்படிவாக்கும் மின்பகுளிகளின் வீழ்படிவாக்கும் திறன் மதிப்புகள்  மில்லிமோல்கள்  /லிட்டர் அலகில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
  (I) (NaCl) = 52  (II) ((BaCl) = 0.69  (III) (MgSO4)= 0.22  வீழ்படிவாக்கும் திறன்களின் சரியான வரிசை

  (a)

  III > II > I

  (b)

  I > II > III

  (c)

  I > III > II

  (d)

  II > III > I

 17.  ஒரு வாயுவானது, ஒரு திண்ம உலோக பரப்பின்மீது பரப்பு கவரப்படுதல் என்பது  தன்னிச்சை யான மற்றும் வெப்பம் உமிழ் நிகழ்வா கும், ஏனெனில்

  (a)

  ΔH அதிகரிக்கிறது

  (b)

  ΔS அதிகரிக்கிறது

  (c)

  ΔG அதிகரிக்கிறது

  (d)

  ΔS குறைகிறது

 18. x என்பது பரப்புகவர் பொருளின் அளவு, m என்பது பரப்புப் பொருளின் அளவு எனக் கொண்டால்,  பின்வரும் தொடர்புகளில்  பரப்பு கவர்தல் செயல்முறை யுடன் தொடர்பில்லாதது   எது?

  (a)

   மாறாத T யில் \(\frac{x}{m}\) = f(P)

  (b)

  மாறாத P யில் \(\frac{x}{m}\) = f(T)

  (c)

  மாறாத \(\frac{x}{m}\) யில் P = f(T)

  (d)

  \(\frac{x}{m}\) = PT

 19. ஒரு அயனியின் வீழ்படிவாக்கும் திறன் பின்வரும்பண்புகளில் எதைச் சார்ந்து அமைந்துள்ள து?

  (a)

  அயனியின் மின்சுமையளவு மற்றும் மின்சுமையின் குறி.

  (b)

  அயனியின் உருவளவை மட்டும்

  (c)

  அயனியின் மின்சுமயளவை மட்டும்

  (d)

  அயனியின் மின்சுமையின் குறியை மட்டும்

 20. பொருத்துக 

  A) தூய நைட்ரஜன்  i) குளோரின் 
  B) ஹேபர் முறை ii) கந்தக அமிலம்
  C) தொடு  முறை iii) அம்மோனியா
  D) டெக்கான் முறை iv) சோடியம் 
  அசைடு அல்ல து
  பேரீயம் அசை டு

   

  (a)
  A B C D
  (i) (ii) (iii) (iv)

   

  (b)
  A B C D
  (ii) (iv) (i) (iii)

   

  (c)
  A B C D
  (iii) (iv) (ii) (i)

   

  (d)
  A B C D
  (iv) (iii) (ii) (i)

   

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வேதியியல் புறப்பரப்பு வேதியியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th Chemistry - Surface Chemistry One Mark Question with Answer )

Write your Comment