" /> -->

புறப்பரப்பு வேதியியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலின் சிறப்புப் பண்புகள் இரண்டை தருக.

 2. இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல், வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் வேறுபடுத்துக.

 3. NH3அல்லது CO2 ஆகிய இரண்டில் எது கரியின் புறப்பரப்பில் எளிதில் பரப்புகவரப்படுகிறது? ஏன்?

 4. ஒரு திரிதல் சோதனையில் , (X)  எனும் கூழ்மத்தின் 10  mL    கரைசலானது  வாலைவடிநீர் , மற்றும்  0.1M செறிவுடைய AB எனும் மின்பகுளிக் கரைச ல் ஆகிவற்றை சேர்த்து அதன் கனஅளவு 20 mL ஆக்கப்படுகிறது. 6.6 mL AB கரைசலைக் கொண்டுள்ள  அனை த்து கரைசல்களும் 5 நிமிடங்களுக்குள்  வீழ்படிவாக்கப்பட்டன என கண்ட றியப்பட்டுள்ள து.கூழ்மம் (X) க்கு AB யின் துகள்திரட்டு மதிப்பு என்ன?

 5. வீழ்படிவை கூழ்மக் கரைசலாக மாற்றுவதற்காக கூழ்மமாக்கி சேர்க்கப்படுகிறது.. இக்கூற்றை  எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 6. கூழ்மம் மற்றும் களி ஆகிய்வற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை ?

 7. கரை ப்பான் விரும்பும் கூழ்மங்கள், கரைப்பான் வெறுக்கும் கூழ்மங்களை விட  அதிக நிலைப்புத் தன்மை வாய்ந்தவை . ஏன்?

 8. MnO2 முன்னிலையில் KClO3 யின் வெப்பச்சிதைவு வினை பின்வருமாறு நிகழ்கிறது.

 9. Cu முன்னிலையில் H2 மற்றும் O2 ஆகியன வினை புரிவதால் நீர் உருவாகும் வினையை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

 10. CuCl2 முன்னிலையில் காற்றைக் கொண்டு  HCl ஐ ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்தல்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வேதியியல் - புறப்பரப்பு வேதியியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Chemistry - Surface Chemistry Two Marks Question Paper )

Write your Comment