" /> -->

இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 2 = 20
 1. இடைநிலைத் தனிமங்கள் என்பன எவை? உதாரணம் தருக

 2. 4d வரிசை தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளை விளக்குக.

 3. பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் தயாரித்தலை விளக்குக.

 4. லாந்தனாய்டு குறுக்கம் என்றால் என்ன? அதன் விளைவுகள் யாவை?

 5. உலோகக்கலவை உருவாதல் பற்றிய ஹியூம் ரோத்தரி விதியினைக் கூறுக 

 6. இடைநிலைத் தனிமங்கள் உலோகக் கலவைகளை உருவாக்குவதன் காரணம் யாது?

 7. பைரோலுசைட்டிலிருந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் தயாரித்தலின் வினைகளை எழுது

 8. லாந்தனைடு குறுக்கம் என்றால் என்ன?

 9. இடைநிலைத்தனிமங்கள் நிறமுள்ள அயனியைத் தோற்றுவிப்பதன் காரணம் யாது?

 10. அமில ஊடகத்தில் Mn(VI) அயனி சுய ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்கமடையும் வினையினை எழுதுக

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வேதியியல் - இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Chemistry - Transition And Inner Transition Elements Two Marks Questions )

Write your Comment