" /> -->

தொழில் முனைவுக்கான அடிப்படைக்கூறுகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டவைகளில் எது உற்பத்திக் காரணி?

  (a)

  நிலம் 

  (b)

  உழைப்பு 

  (c)

  தொழில்முனை 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 2. தொழில் முனைவோரை கீழ் குறிப்பிட்டபடி எப்படி வகைப்படுத்த முடியாது? 

  (a)

  இடர்தாங்கி 

  (b)

  புதிமைபடைப்பவர் 

  (c)

  ஊழியர் 

  (d)

  அமைப்பாளர் 

 3. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தெந்த பண்புகள் தொழில் முனைவோர்க்கு உரித்தானவை? 

  (a)

  துணிகர உணர்வு 

  (b)

  நெளிவு சுளிவு 

  (c)

  தன்னம்பிக்கை 

  (d)

  அனைத்தும் 

 4. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டவைகளில் எது மேலாண்பணி அல்ல?

  (a)

  திட்டமிடல் 

  (b)

  சந்தையிடல் 

  (c)

  அமைப்பாற்றல் 

  (d)

  கட்டுப்பாடு காத்தல் 

 5. கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணிகளில் எது வணிகப் பணியை சார்ந்து இருக்காது? 

  (a)

  கணக்கியல் பணி 

  (b)

  ஒருங்கிணைப்பு 

  (c)

  வாய்ப்பை கண்டறிதல் 

  (d)

  திட்டமிடல் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. தொழில் முனைவோரின் மேலாண்மை பணிகளை பட்டியலிடுக. 

 8. அகதொழில் முனைவோர் இலக்கணம் தருக.

 9. மகளிர் தொழில் முனைவோர் சந்திக்கும் சிக்கல்களை எழுதுக. 

 10. 3 x 3 = 9
 11. தொழில் முனைவோர் வரைவிலக்கணம் தருக.

 12. தொழில் முனைவோர் மற்றும் அகதொழில் முனைவோர் இவர்களை வேறுபடுத்துக. 

 13. தொழில் முனைவோரின் வணிகப் பணிகளைக் குறிப்பிடுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. மகளிர் தொழில் முனைவோர் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை விவாதிக்க.

 16. தொழில் முனைவோரின் பணிகளை கூறி விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - தொழில் முனைவுக்கான அடிப்படைக்கூறுகள் Book Back Questions ( 12th Commerce - Elements Of Entrepreneurship Book Back Questions )

Write your Comment