" /> -->

நெறிமுறையின் யுக்திகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. போலிக் குறிமுறை வரையறை.

 2. நெறிமுறையாளர் என்பவர் யார்?

 3. வரிசையாக்கம் என்றால் என்ன?

 4. நெறிமுறை பகுப்பாய்வு மற்றும் செயல்திறன் மதிப்பீடுகளை எத்தனை கட்டங்களாக பிரிக்கலாம்? விளக்குக

 5. நெறிமுறையின் செயல்திறனை தீர்மானிக்கும் இரண்டு காரணிகள் யாவை?

 6. நெறிமுறையின் நேர செயல்திறனை அளவிடுவதற்கான காரணிகளின் எடுத்துக்காட்டை எழுதுக

 7. Big Omega - குறிப்பு வரைக

 8. நினைவிருத்தல் என்பது என்ன?

 9. வரிசைமுறை தேடல் என்றால் என்ன?

 10. இயங்கு நிரலாக்கத்தின் பயன் யாது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - நெறிமுறையின் யுக்திகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Algorithmic Strategies Two Marks Questions )

Write your Comment