" /> -->

தரவு அருவமாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. பின்வரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவமைக்கப் பயன்படுகிறது?

  (a)

  Constructors

  (b)

  Destructors

  (c)

  recursive

  (d)

  Nested

 2. பின்வரும் எந்த செயற்கூறு தரவு வகையில் இருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்கும்?

  (a)

   Constructors 

  (b)

  Selectors

  (c)

  recursive

  (d)

  Nested

 3. வரிசைப்படுத்தப்பட்ட உருப்புகளை மாற்றக்கூடிய தரவு கட்டமைப்பு 

  (a)

  Built in

  (b)

  List

  (c)

  Tuple

  (d)

  Derived data

 4. மாற்ற செய்ய முடியாத பொருளின் தொடர் வரிசை

  (a)

  Built in

  (b)

  List

  (c)

  Tuple

  (d)

  Derived data

 5. உருவமைப்பு அறியப்பட்ட தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  Built in datatype

  (b)

  Derived datatype

  (c)

  Concrete datatype

  (d)

  Abstract datatype

 6. உருவமைப்பு அறியப்படாத தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  Built in datatype

  (b)

  Derived datatype

  (c)

  Concrete datatype

  (d)

  Abstract datatype

 7. பினவருவனவற்றில் எது கலவை அமைப்பு?

  (a)

  Pair

  (b)

  Triplet

  (c)

  single

  (d)

  quadrat

 8. இரு மதிப்புகளை ஒன்றாக பிணைப்பு எந்த வகை கருதப்படுகிறது. 

  (a)

  Pair

  (b)

  Triplet

  (c)

  single

  (d)

  quadrat

 9. பினவருவனவற்றில் எது பல் உருப்பு பொருளின் பல்வேறு பகுதிகளை பெயரிட அனுமதிக்க்கிறது?

  (a)

  Tuples

  (b)

  Lists

  (c)

  Classes

  (d)

  quadrats

 10. பின்வருவனவற்றில் எது கோவைகளை சதுர அடைப்புக்குறிக்குள் வைத்து உருவவமைக்கிறது?

  (a)

  Tuples

  (b)

  Lists

  (c)

  Classes

  (d)

  quadrats

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் Chapter 2 தரவு அருவமாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science Chapter 2 Data Abstraction One Marks Model Question Paper )

Write your Comment