" /> -->

நெறிமுறையின் யுக்திகள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. எந்த சொல் பெர்ஷிய கணிதமேதை அபு ஜாஃபர் முகமது இபின்  ஐமூசா அல் கௌரவரிஸ்மி பெயரில் இருந்து வந்தது?

  (a)

  Flowchart

  (b)

  Flow

  (c)

  Algorithm

  (d)

  Syntax

 2. பின்வரும் வரிசையாக்க நெறிமுறைக்கு குறைந்த எண்ணிக்கையிலான இடமாற்றம் தேவைப்பாடும்?

  (a)

  குமிழி

  (b)

  விரைவு

  (c)

  ஒன்றிணைந்த

  (d)

  தேர்ந்தெடுப்பு

 3. நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட இரண்டு முக்கிய அளவீடுகள் யாவை?

  (a)

  செயலி மற்றும் நினைவகம்

  (b)

  சிக்கல் மற்றும் கொள்ளளவு

  (c)

  நேரம் மற்றும் இடம்

  (d)

  தரவு மற்றும் இடம்

 4. வரிசைமுறை தேடல் நெறிமுறையின் சிக்கல்தன்மை எது ?

  (a)

  O(n)

  (b)

  O(log n)

  (c)

  O(n2)

  (d)

  O(n log n)

 5. பின்வரும் வரிசையாக்க நெறிமுறையில் எது மிகவும் குறைவான மோசமான சிக்கல் தன்மையை உடையது?

  (a)

  குமிழி

  (b)

  விரைவு

  (c)

  ஒன்றிணைந்த

  (d)

  தேர்ந்தெடுப்பு

 6. பின்வருவானவற்றுள் எது நிலையான வரிசையாக்க நெறிமுறை அல்ல?

  (a)

  செருகுதல்

  (b)

  தேர்ந்தெடுப்பு

  (c)

  குமிழி

  (d)

  ஒன்றிணைந்த

 7. குமிழி வரிசையாக்கத்தின் மிகச் சிறந்த நிலையில் அதன் நேர சிக்கல்தன்மை

  (a)

  θ (n)

  (b)

  θ (nlogn)

  (c)

  θ (n2)

  (d)

  θ (n(logn) 2)

 8. \(\Theta \) என்ற குறியீடு asymptotic மதிப்பீட்டில் எதைக் குறிக்கிறது?

  (a)

  அடிப்படை நிலை

  (b)

  மிதமான நிலை

  (c)

  மோசமான நிலை

  (d)

  NULL நிலை

 9. ஓரு சிக்கல் துனைச் சிக்கல்களாக பிரித்து அதனை பல முறை பயன்படுத்தினால், அந்த சிக்கல் எந்த பண்பை பெரும்? 

  (a)

  ஒன்றோடு ஒன்றிணைந்த துணைச்சிக்கல்

  (b)

  உகந்த துணை கட்டமைப்பு

  (c)

  நினைவிருந்தல் 

  (d)

  பொறாமை

 10. இயங்கு நிரலாக்கத்தில், ஏற்கனவே கணக்கீடு செய்த மதிப்புகளை சேமிக்கு யுக்தியை இவ்வாறு அழைக்கலாம்,

  (a)

  மதிப்பை சேமிக்கும் பண்பு

  (b)

  மதிப்பை சேகரிக்கும் பண்பு

  (c)

  நினைவிருத்தல்

  (d)

  படமிடல்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் Chapter 4 நெறிமுறையின் யுக்திகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Computer Science Chapter 4 Algorithmic Strategies One Mark Question with Answer )

Write your Comment