பைத்தான் செயற்கூறுகள் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டு, பெயரிடப்பட்ட குறிமுறையின் தொகுதி

  (a)

  மடக்கு

  (b)

  கிளைப்பிரிப்பு

  (c)

  செயற்கூறு

  (d)

  தொகுதி

 2. எந்த செயற்கூறு பெயரில்லா செயற்கூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  லாம்டா

  (b)

  தற்சுழற்சி

  (c)

  செயற்கூறு

  (d)

  வரையறை

 3. செயற்கூறுக்கு எந்த செயலுருபு சரியான இட வரிசையில் செயலுருப்புகளை அனுப்பும்?

  (a)

  தேவையான

  (b)

  சிறப்புச்சொல்

  (c)

  தன்னமைவு

  (d)

  மாரிநீளம்

 4. கொடுக்கப்பட்ட கூற்றை வெற்றிகரமாக நிறை வேற்றுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு
  if ____ : print(x, " is a leap year")

  (a)

  x%2 = 0

  (b)

  x%4 =  = 0

  (c)

  x/4 = 0

  (d)

  x%4 = 0

 5. testpython() செயற்கூறைவரையறுக்க பின்வரும் எந்த சிறப்புச் சொல் பயன்படுகிறது?

  (a)

  define

  (b)

  pass

  (c)

  def

  (d)

  while

 6. 5 x 2 = 10
 7. செயற்கூறுவின் முக்கிய நன்மைகள் யாவை?

 8. மாரியின் வரையெல்லை என்றால் என்ன? அதன் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

 9. குளோபல் வரையெல்லை - வரையறு.

 10. தன்னைத் தானே அழைக்கும் செயற்கூறில் அடிப்படை நிபந்தனை என்றால் என்ன?

 11. தன்னைத்தானே அழைக்கும் செயற்கூறுக்கு வரம்பை எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும்? எடுத்துக்காட்டு தருக.
   

 12. 5 x 3 = 15
 13. உள்ளமை மாறிகளுக்கான விதிமுறையை எழுதுக.

 14. பைத்தானிலுள்ள முழுதளாவி சிறப்பச் சொல்லுக்கான அடிப்படை விதிமுறைகளை எழுதுக.

 15. செயற்கூறினுள் முழுதளாவி சிறப்புச் சொல்லுக்கான அடிப்படை விதிமுறைகளை எழுதுக.

 16. ceil() மமற்றும் floor() செயற்கூறுகளை வேறுபடுத்துக,

 17. கொடுக்கப்பட்ட வருடம் லீப் வருடமா இல்லையா என்பதனைச் சோதிக்கும் பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. செயற்கூறின் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 20. மாறியின் வரையெல்லைகளை எடுத்துக்காட்டுடன்  விளக்குக.

 21. இரண்டு எண்களின் LCM கண்டுபிடிப்பதற்கான பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 22. தற்சுழற்சி செயற்கூறு பற்றி எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் Chapter 7 பைத்தான் செயற்கூறுகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science Chapter 7 Python Functions Model Question Paper )

Write your Comment