" /> -->

கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. ஒற்றைப்படை எண் அல்லது இரட்டைப்படை எண்ணா என்பதை கண்டறிய பயன்படும் கூற்று எது?

  (a)

  வரிசைமுறை கூற்று 

  (b)

  மாற்று அல்லது கிளைப்பிரிவு கூற்று 

  (c)

  பன்முறைசெயல்கூற்று 

  (d)

  மடக்கு கூற்று 

 2. பின்வரும் எந்த கூற்றினை பயன்படுத்தி முடிவெடுக்க முடியாது?

  (a)

  if 

  (b)

  if - else 

  (c)

  do - while 

  (d)

  if - elif 

 3. பைத்தான் எத்தனை வகையான மடக்கு அமைப்புகளை வழங்குகிறது?

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  6

 4. பின்வருவனவற்றில் for மடக்கில் வரிசையில் உலா தொடக்க, இறுதி மதிப்புகளைக் குறிப்பதற்காக பயன்படும் செயற்கூறு எது?

  (a)

  input ( )

  (b)

  print ( )

  (c)

  range ( )

  (d)

  sequence ( )

 5. range (30,3,-3) என்ற கூற்றில் -3 என்பது எதனை குறிக்கிறது?

  (a)

  start 

  (b)

  stop 

  (c)

  step 

  (d)

  final

 6. 5 x 2 = 10
 7. முழுமையான if-else கூற்றை மாற்று முறையில் எவ்வாறு பைத்தானில் எழுதலாம்?

 8. உள்ளிடப்பட்ட எண் ஒற்றைப்படை அல்லது இரட்டைப்படை எண்ணா என்பதைக் கண்டறியும் நிரலை எழுதுக. (if-else க்கு மாற்று முறையைப் பயன்படுத்தவும்)

 9. if கூற்றில் 'in' மற்றும் 'not in' பயன்பாட்டை பைத்தான் நிரலை கொண்டு விளக்கவும்.

 10. பைத்தானில் மடக்கு அமைப்புகளை எழுதுக.

 11. while மடக்கின்  செயல்பாட்டை விளக்கும் பாய்வு படத்தை வரைக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. if..else அமைப்பைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 14. if..else..elif கூற்றைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட மூன்று எண்களில் பெரிய எண்ணைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான பொருத்தமான நிரலை எழுதுக. 

 15. while மடக்கின் பொதுவடிவம் யாது?

 16. வரிசை முறை கூற்றுகள் -எடுத்துக்காட்டுடன் சிறுகுறிப்பு வரைக.

 17. simple if கூற்று சிறுகுறிப்பு வரைக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. Jump கூற்றின் வகைகளை விளக்கமாக எழுதுக.

 20. கீழ்க்காணும் அமைப்பில் எண்களை அச்சிடுவதை விளக்கும் நிரலை எழுதுக.

  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4
  1 2 3 4 5

 21. கீழ்காணும் நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக.
  for i in range (1,6):
  for j in range (1, i+l):
  print (i, end = ' ')
  prfnt (end = '\n')

 22. கீழ்க்காணும் அமைப்பில் எண்களை அச்சிடுவதை விளக்கும் நிரலை எழுதுக.
  1)
  5 5 5 5 5 
  4 4 4 4 
  3 3 3 
  2 2
  1
  2)
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 
  1 2 3
  1 2
  1

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Control Structures Model Question Paper )

Write your Comment