" /> -->

கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. பின்வரும் வெளியீட்டைப் பெற நிரலை எழுதுக.

 2. if..else அமைப்பைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 3. if..else..elif கூற்றைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட மூன்று எண்களில் பெரிய எண்ணைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான பொருத்தமான நிரலை எழுதுக. 

 4. while மடக்கின் பொதுவடிவம் யாது?

 5. break மற்றும் continue கூற்றுகளின் வேறுபாடு யாது?

 6. 5 x 5 = 25
 7. for மடக்கைப் பற்றி விரிவான விடையளிக்கவும்.

 8. if..else..elif கூற்றை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 9. அனைத்து மூன்று இலக்க ஒற்றைப்படை எண்களை வெளியிடுவதற்கான நிரலை எழுதுக.

 10. கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டை வெளியிடும் நிரலை எழுதுக. 

 11. Jump கூற்றின் வகைகளை விளக்கமாக எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Control Structures Three and Five Marks Questions )

Write your Comment