" /> -->

கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. break கூற்றைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 2. கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு என்றால் என்ன?

 3. range( ) செயற்கூறு குறிப்பு வரைக.

 4. மாற்று அல்லது கிளைப்பிரிப்பு என்றால் என்ன?

 5. if-else கூற்றின் செயல்பாட்டை விளக்கும் பாய்வு படத்தை வரைக.

 6. if கூற்றில் 'in' மற்றும் 'not in' பயன்பாட்டை பைத்தான் நிரலை கொண்டு விளக்கவும்.

 7. while மடக்கின்  செயல்பாட்டை விளக்கும் பாய்வு படத்தை வரைக.

 8. கீழேகாணும் நிரலின் வெளியீடு 1 2 3 4 5 என்று இருப்பின் ?1?, ?2? மற்றும் ?3? என்ற இடத்தில் வரும் கூற்றினை எழுதுக.
  ?1?
  while (?2?)
  print (i,end='/t') 
            ?3?

 9. for மடக்கின் தொடரியலை எழுதுக.

 10. கீழ்காணும் நிரலின் வெளியீடு 2 4 6 8 என்று இருப்பின் ?1?, ?2? என்ற இடத்தில் வரும் கூற்றினை எழுதுக.
  for ?1? in range (2,?2?, 2):
  print (i, end =' ')

 11. range ( ) செயற்கூறு எடுத்துக்கொள்ளும் மதிப்புகளை எழுதுக.

 12. Jump கூற்றின் பயனை எழுதுக.

 13. break கூற்றின் செயல்பாட்டை பாய்வு படத்தின் மூலம் விளக்கவும்.

 14. pass கூற்று -சிறுகுறிப்பு வரைக.

 15. கீழ்க்காணும் நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக.
  for w in "school"
  if w== ' 0 ':
  continue
  print (w)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் இரண்டு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science - Control Structures Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment