" /> -->

செயற்கூறு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவனவற்றுள் செயற்கூறு வரையறைக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் என்பது யாது?

  (a)

  அளபுருக்கள்

  (b)

  நிரல் பெயர்ப்பி

  (c)

  தரவு வகைகள் 

  (d)

  செயலுருபுக்கள்

 2. பின்வருவனவற்றுள் impure செயற்கூற்றின் எடுத்துக்காட்டு யாது?

  (a)

  strlen ( )

  (b)

  random ( )

  (c)

  sqrt ( )

  (d)

  pow ( )

 3. பின்வரும் எந்த செயற்கூறுவின் திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு முற்றிலும் அளபுருக்களை பொறுத்தே அமையும்?

  (a)

  impure 

  (b)

  pure 

  (c)

  random 

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை 

 4. குறிமுறையின் ஒரு அலகு என்பது _______ 

  (a)

  அளபுருக்கள் 

  (b)

  செயலுருபுக்கள் 

  (c)

  செயற்கூறு 

  (d)

  துணை நிரல் 

 5. _______ என்பது செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் ஆகும்.

  (a)

  அளபுருக்கள் 

  (b)

  தரவு வகை மாறிகள் 

  (c)

  செயலுருப்புகள் 

  (d)

  துணைநிரல் 

 6. 5 x 2 = 10
 7. கொடுக்கப்பட்டுள்ள 3 செயலுருபுகளில் குறைந்த மதிப்பைக் காணும் செயல்கூறின் நெறிமுறையை எழுதுக.

 8. இனக்குழு அறிவிப்பானது எதனை இணைக்கிறது?

 9. Impure செயற்கூறு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 10. தற்சுழற்சி செயற்கூறு என்றால் என்ன?

 11. உள்ளிடப்பட்ட எண் ஒற்றைப்படை எண்ணா அல்லது இரட்டைப்படை எண்ணா என சோதிக்கும் நெறிமுறையை எழுதுக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. செயற்கூற்றை வரையறுப்பதற்கான தொடரியல் விவரி.

 14. செயற்கூறு வகைகளின் தொடரியலை விளக்கமாக எழுதுக.

 15. இரண்டு நேரம் முழு எங்களின் மீப்பெரு வகு எண்ணை கண்டுபிடிக்கும் pure செயற்கூற்றின் நெறிமுறையை எழுது.

 16. இரண்டு வகையான பச்சோந்திகள் சமமான எண்ணாக இருந்தால், இந்த இரண்டு வகையும் சேர்ந்து மூன்றாவது வகையின் நிறத்தை மாற்றுவதற்கான நிரல் நெறிமுறையை உருவாக்கவும். முடிவில் அனைத்தும் ஒரே நிறத்தை காண்பிக்க வேண்டும். நிரல் நெறிமுறையை செயற்கூறுவைப் பயன்படுத்தி எழுதவும்.

 17. செயற்கூறுவிற்கு வெளியில் மாறியை மாற்றுதல் ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கமாக எழுதுக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. செயலுருப்புகள் என்றால் என்ன?
  (அ) தரவுவகை இல்லாத அளபுருக்கள்
  (ஆ) தரவு வகையுடன் கூடிய அளபுருக்கள் விவரி?

 20. பின்வரும் நிரலில்
  let rec gcd a b : =
  if b < > 0 then gcd b (a mod b) else return a
  அ) செயற்கூறுவின் பெயர்
  ஆ) தற்சுழலி செயற்கூறு கூற்று
  இ) அளபுருக்கள் கொண்ட மாறியின் பெயர்
  ஈ) செயற்கூறுவை தற்சுழற்சிக்கு அழைக்கும் கூறு
  உ)  தற்சுழற்சியை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் கூற்று ஆகியவற்றை எழுதுக

 21. pure மற்றும் impure செயற்கூறுவை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 22. இடைமுகம் மற்றும் செயல்படுத்தலை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - செயற்கூறு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Function Model Question Paper )

Write your Comment