" /> -->

பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. ______ என்பது GCC -யை அழைக்கும் நிரல்.

  (a)

  g++

  (b)

  C++

  (c)

  cd

  (d)

  os 

 2. கட்டளை சாளரத்தில் உள்ள திரையை அழிக்க ______ கட்டளையைப் பயன்படுத்தவும்.

  (a)

  cls

  (b)

  clear

  (c)

  clr

  (d)

  clrscr

 3. _______ நிரலாக்கம் என்பது உங்கள் குறிமுறையை சிறுசிறு பகுதிகளாக பிரிப்பதற்கான மென்பொருள் வடிவமைப்பு நுட்பமாகும்.

  (a)

  கூறுநிலை 

  (b)

  scripting 

  (c)

  கோப்பு 

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை 

 4. _________ பைத்தான் நிரல் உள்ளீடு அல்லது வெளியீட்டிற்கான தேர்வு எழுத்துக்களின் சரமாகும்.

  (a)

  argv 

  (b)

  otions 

  (c)

  long_ options 

  (d)

  getopt 

 5. _____ அளபுரு சரங்களின் பட்டியலுடன் செலுத்தப்படுகிறது.

  (a)

  argv

  (b)

  options

  (c)

  long _ options

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை 

 6. 5 x 2 = 10
 7. கூறுநிலைகளின் பயன் யாது?

 8. Scripting மொழி என்றால் என்ன? அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மொழிகள் யாவை?

 9. உரைஇடுதல் என்றால் என்ன?

 10. தேவையற்ற மதிப்புகளை சேகரித்தல் என்றால் என்ன?

 11. கூறுநிலை என்றால் என்ன?

 12. 5 x 3 = 15
 13. பைத்தானில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகங்கள் யாவை?

 14. C++ நிரலை பைத்தான் மூலம் இயக்கும் வழிமுறைகளை எழுதுக.

 15. C++ நிரலைத் தருவித்துக் கொள்ளல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 16. பைத்தானில் கூறுநிலைகளை எவ்வாறு தருவித்துக் கொள்வது?

 17. C++ நிரலை இயக்குவதற்கான படிநிலைகளை எழுதுக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. பைத்தானில் ஏதேனும் 5 பண்புக்கூறுகளை கூறவும்.

 20. பின்வரும் கட்டளை ஒவ்வொன்றையும் விளக்கவும்.
  Python < filename.py > - < i > < C++ filename without cpp extension >

 21. getopt( ) என்ற செயற்கூறின் தொடரியை எழுதி, அதன் செயலுறுப்புகளையும், திருப்பியனுப்பும் மதிப்புகளையும் விளக்குக.

 22. பைத்தான் எவ்வாறு C++ நிரல்களின் பிழைகளைத் கையாள்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Importing C++ Programs In Python Model Question Paper )

Write your Comment