" /> -->

பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 35
  5 x 3 = 15
 1. கணித செயற்குறிகள் பற்றி குறிப்பு வரைக, எடுத்துக்காட்டு தருக.

 2. பைத்தானில் மதிப்பிடுதல் செயற்குறிகள் என்றால் என்ன?

 3. மும்ம செயற்குறியை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.

 4. விடுபடு வரிசைபிப்பற்றி குறப்பு எழுதி எடுத்துக்காட்டு தருக.

 5. சாரநிலையுரு என்றால் என்ன?

 6. 4 x 5 = 20
 7. செயல்முறை ஸ்கிரிப்ட் முறைமை நிரலாக்கம் பற்றி எழுதுக

 8. input ( ) மற்றும் output( ) செயற்கூறுகள் பற்றி விளக்கு

 9. பைத்தானில் உள்ள வில்லைகள் பற்றி எழுதுக

 10. கீழேகாணும் நிரலின் வெளியீட்டை எழுதவும்.
  x=20
  x+=20
  print ("The x +=20 is =",x)
  x-=5
  print ("The x-=5 is =",x)
  x*=5
  print ("The x*=5 is =",x)
  x/=2
  print ("The x/=2 is =",x)
  x%=3
  print ("The x%=3 is =",x)
  x**=2
  print ("The x**=2 is =",x)
  x//=3
  print ("The x//=3 is =",x)
  #program End

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python -variables And Operators Three and Five Marks Questions )

Write your Comment