" /> -->

வரையெல்லை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மாறிகளுக்கு எதற்காக வரையெல்லை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்? காரணம் கூறுக?

 2. மேப்பிங் என்றால் என்ன?

 3. Namespaces சிறுகுறிப்பு வரைக?

 4. private மற்றும் protected அணுகியல்புகளை பைத்தான் எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது.

 5. மாறிகளை என்றால் என்ன?

 6. மாரியின் வரையெல்லை என்பது என்ன?

 7. LEGB விதிமுறையின் பயன் யாது?

 8. கீழே உள்ள நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக

 9. இனக்குழு உறுப்புகளின் அணுகலைக் கட்டுப்படுத்தும் சிறப்பு சொற்களை எழுதுக

 10. கீழே உள்ள நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - வரையெல்லை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Scoping Two Marks Questions )

Write your Comment