" /> -->

சரங்கள் மற்றும் சரங்களைக் கையாளுதல் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 25
  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவவற்றுள் எது சரங்களை இணைக்க பயன்படும் செயற்குறியாகும்?

  (a)

  +

  (b)

  &

  (c)

  *

  (d)

  =

 2. பைத்தானில் சரங்களானது:

  (a)

  மாற்றக்கூடியது

  (b)

  மாறக்கூடியது

  (c)

  பரஸ்பதன்மையற்றது

  (d)

  நெகிழ்வானது

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது சரத்தினை துண்டாக்கும் (Slicling) செயற்குறியாகும்?

  (a)

  {  }

  (b)

  [ ]

  (c)

  < >

  (d)

  ( )

 4. பின்வருவனவற்றுள் எந்தச் குறியீடு format( ) செயற்கூற்றுடன் பயன்படும் பதிலீடு குறியீடாகும்?

  (a)

  {  }

  (b)

  <  >

  (c)

  ++

  (d)

  ^^

 5. சரத்தின் கீழ்ஒட்டானது:

  (a)

  நேர்மறை எண்கள்

  (b)

  எதிர்மறை எண்கள்

  (c)

  (அ) மற்றும் (ஆ)

  (d)

  (அ) அல்லது (ஆ)

 6. 3 x 2 = 6
 7. சரம் என்றால் என்ன?

 8. பைத்தானில் சரங்களை மாற்றம் செய்ய முடியுமா?

 9. சரத்தை துண்டாக்குதல்/ பிரித்தல் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. கொடுக்கபட்ட வடிவத்தை அச்சிடும் பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 12. பின்வருவனவற்றை பற்றி தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் குறிப்பு வரைக.
  (அ) capitalize(  )
  (ஆ) swapcase(  )

 13. பைத்தானில் count( ) செயற்கூறு பற்றி குறிப்பு வரைக.

 14. 1 x 5 = 5
 15. பைத்தானில் பயன்படும் சர செயற்குறிகளை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் சரங்கள் மற்றும் சரங்களைக் கையாளுதல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science Strings And String Manipulations Model Questions )

Write your Comment