" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. பின்வரும் நிரலில்
  let rec gcd a b : =
  if b < > 0 then gcd b (a mod b) else return a
  அ) செயற்கூறுவின் பெயர்
  ஆ) தற்சுழலி செயற்கூறு கூற்று
  இ) அளபுருக்கள் கொண்ட மாறியின் பெயர்
  ஈ) செயற்கூறுவை தற்சுழற்சிக்கு அழைக்கும் கூறு
  உ)  தற்சுழற்சியை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் கூற்று ஆகியவற்றை எழுதுக

 2. List என்றால் என்ன? ஏன List, Pairs என்று அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 3. தொகுதிகளின் ஐந்து பண்பியல்புகளை எடுத்துக?

 4. நெறிமுறையின் பண்பியல்புகளை விவரி

 5. input ( ) மற்றும் output( ) செயற்கூறுகள் பற்றி விளக்கு

 6. if..else..elif கூற்றை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 7. பின்வரும் உள்ளினைந்த செயற்கூறுகளை விளக்குக.
  (a) id( )
  (b) chr( )
  (c) round( )
  (d) type( )
  (e) pow( )

 8. பைத்தானில் பயன்படும் சர செயற்குறிகளை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 9. range(  ) ன் நோக்கம் என்ன? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 10. எழுது பொருட்களை (stationary) சேர்க்க அல்லது நீக்கும் பட்டியல் முறை நிரல் ஒன்றை எழுதுக. பொருள்களின் பெயர் மற்றும் பிராண்ட் - யை ஒரு dictionary - யில் சேமிக்க வேண்டும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment