" /> -->

கோரல்ட்ரா 2018 மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. எந்த கருவி ஒரு பொருளினை தேர்வு செய்ய உதவுகின்றது?

  (a)

  shape கருவி

  (b)

  zoom கருவி

  (c)

  Pick கருவி

  (d)

  Crop கருவி

 2. வட்டத்தை வரைய அந்த கருவி உதவுகின்றது.

  (a)

  Shape கருவி

  (b)

  Ellipse கருவி

  (c)

  Rectangle கருவி

  (d)

  Crop கருவி

 3. Corel Drawவில் ஒரு ஆவணத்தை மூட _________ னை அழுத்த வேண்டும்.

  (a)

  Ctrl + F4

  (b)

  Ctrl + F3

  (c)

  Shift + F4

  (d)

  Alt + F4

 4. _________ சாவி ஒரு பொருளை தேர்வு செய்தை நீக்க உதவுகின்றது.

  (a)

  ESC

  (b)

  Ctrl

  (c)

  Shift

  (d)

  Delete

 5. _________ சாவி சர்மானம் தேர்வு செய்யப்பட்ட பொருளின் பிரதியினை உருவாக்க உதவுகின்றது.

  (a)

  Ctrl + D

  (b)

  Ctrl + C

  (c)

  Ctrl + S

  (d)

  Ctrl + A

 6. 5 x 2 = 10
 7. Corel Draw வில் பண்பு பட்டை (Property Bar) என்றால் என்ன?

 8. Corel Draw வில் ரூலர் (Ruler) ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

 9. Corel Draw வில் கலைத்திறனுள்ள ஊடக கருவி (Artistic Media tool) ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது?

 10. பொருட்களை குழுவாக்க படிநிலைகளை எழுதுக.

 11. குழுவாக்கப்பட்ட பொருளின் குழுவாக்கத்தை நீக்க படிநிலைகளை எழுதுக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. Corel Draw வில் பிழைகளை சரி செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும்? அதனை செய்வதற்கான விசைப்பலகை குறுக்கு வழி என்ன?

 14. ஒரு கோட்டினை அம்புகுறியாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்?

 15. ஒரு பொருளுக்கு நிரப்பு வண்ணத்தையும் மற்றும் எல்லைகோட்டின் வண்ணத்தையும் எவ்வாறு குறிப்பிடுவாய்?

 16. பொருட்களின் பிரதி மற்றும் பொருட்களின் நகலியினை எவ்வாறு உருவாக்குவாய்? இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எழுதவும்.

 17. பொருள்களை வெல்டிங் செய்வதன் மூலம் என்ன பெற முடியும்? பொருள்களை வெல்டிங் செய்வதற்கான படிநிலைகளை எழுதுக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. சுருளினை (Spiral) வரைய படிநிலைகளை எழுதுக.

 20. Corel Draw வில் எவ்வாறு ஒரு நட்சத்திரத்தை உருவாக்குவாய்?

 21. கட்டங்களை (Grid) வரைய படிநிலைகளை எழுதுக.

 22. பாதையில் உரையினை பொருத்துதல் பற்றி விரிவாக எழுது.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி தொழில்நுட்பம் - கோரல்ட்ரா 2018 மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Technology - Coreldraw 2018 Model Question Paper )

Write your Comment