" /> -->

பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பொறிப் பதிப்பகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. _________ என்பது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஊடக வகையான உரை, தரைகலை, ஒளிக்காட்சி, அசைவூட்டல் மற்றும் ஒலி ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு வகைப் பயன்பாட்டைக் குறிக்கும்.

  (a)

  நிறைவேற்றப்படும் கோப்பு

  (b)

  கணினி பதிப்பகம்

  (c)

  பல்லூடகம்

  (d)

  மீவுரை

 2. பல்லூடகத்தின் குறைபாடுகளில் ஒன்று அதனுடைய _________

  (a)

  விலை

  (b)

  ஒத்துப்போதல்

  (c)

  பயன்பாடு

  (d)

  சார்பியல்பு

 3. பின்வருவனவற்றில் பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

  (a)

  TIFF

  (b)

  BMP

  (c)

  RTF

  (d)

  JPEG

 4. _________ என்பது அசையா நிழற்படங்களை தொடர்ச்சியான இயக்கமாக காட்சிப்படுத்தும் செயல்.

  (a)

  உரை வடிவம்

  (b)

  ஒலி

  (c)

  MP3

  (d)

  அசைவூட்டல்

 5. GIF பயன்படுத்தும் வண்ண தேடல் அட்டவணை _________

  (a)

  8 பிட்

  (b)

  8KB

  (c)

  8 MB

  (d)

  8GB

 6. RTF கோப்பு வடிவத்தை அறிமுகப்படுத்தியது _________

  (a)

  TCS

  (b)

  Micorsoft

  (c)

  Apple

  (d)

  IBM

 7. 6 x 2 = 12
 8. வரையறு – பல்லூடகம் மற்றும் அதன் சிறப்பம்சம்.

 9. நிழற்பட கோப்பு வடிவங்களைப் பட்டியலிடுக.

 10. ஒலி கோப்பு வடிவங்களைப் பட்டியலிடுக.

 11. ஒளிக்காட்சி கோப்பு வடிவங்களைப் பட்டியலிடுக.

 12. வரையறு – பல்லூடக உருவாக்கம்.

 13. பல்லூடக உருவாக்க குழு உறுப்பினர்களை பட்டியலிடுக.

 14. 4 x 3 = 12
 15. பல்லூடக கூறுகளை சுருக்கமாக விவரி.

 16. அசைவூட்டலின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில் நுட்பங்களை விவரிக்கவும்.

 17. உருவாக்க குழு உறுப்பினர்களின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகளைப் பற்றி எழுதுக.

 18. பல்லூடகத்தில் உள்ள பல்வேறு கோப்பு வடிவங்கள் பற்றி விவரிக்கவும்.

 19. 4 x 5 = 20
 20. அசைவூட்டல் நுட்பங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

 21. அசைவூட்டல் திரைப்பட துறையில் உள்ள வாய்ப்புகள் பற்றி கண்டறியவும்.

 22. பல்லூடக உருவாக்க குழுவின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் விரிவாக எழுதவும்.

 23. பல்லூடக கோப்பில் உள்ள வெவ்வேறு கோப்பு வடிவங்களை விவரிக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி தொழில்நுட்பம் - பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பொறிப் பதிப்பகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Technology - Multimedia And Desktop Publishing Model Question Paper )

Write your Comment