சமன்பாட்டியல் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 25
  15 x 1 = 15
 1. x3+64 -ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி

  (a)

  0

  (b)

  4

  (c)

  4i

  (d)

  -4

 2. x-ல் n படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு பெற்றுள்ள மூலங்கள்

  (a)

  n வெவ்வேறு மூலங்கள்

  (b)

  n மெய்யெண் மூலங்கள்

  (c)

  n கலப்பெண் மூலங்கள்

  (d)

  அதிகபட்சம் ஒரு மூலம்

 3. x3+px2+qx+r -க்கு α,β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில் \(\Sigma \frac { 1 }{ \alpha } \)-ன் மதிப்பு

  (a)

  -\(\frac { q }{ r } \)

  (b)

  -\(\frac { p }{ r } \)

  (c)

  \(\frac { q }{ r } \)

  (d)

  -\(\frac { q }{ p } \)

 4. [0,2ㅠ] -ல்  sin4x-2sin2x+1 -ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  2

  (b)

  4

  (c)

  1

  (d)

 5. x3+12x2+10ax+1999 -க்கு நிச்சயமாக ஒரு மிகையெண் பூச்சியமாக்கி இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

  (a)

  a≥0

  (b)

  a>0

  (c)

  a<0

  (d)

  a≤0

 6. x3+2x+3 எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு

  (a)

  ஒரு குறை மற்றும் இரு மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்கும்

  (b)

  ஒரு மிகை மற்றும் இரு மெய்யற்ற கலப்பெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்கும்

  (c)

  மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்கும்

  (d)

  பூச்சியமாக்கிகள் இல்லை

 7. \(\overset { n }{ \underset { r=0 }{ \Sigma } } \)nCr(-1)rxr எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  0

  (b)

  n

  (c)

  " <n "

  (d)

  r

 8. ∝ மற்றும் β ஐ மூலமாக கொண்ட இருப்படிச் சமன்பாடு 

  (a)

  (x-∝) (x-β)=0

  (b)

  (x-∝) (x+β)=0

  (c)

  ∝+β=\(\frac{b}{a}\)

  (d)

  ∝β=\(\frac{-c}{a}\)

 9. x மெய் மற்றும் \(k=\frac { { x }^{ 1 }-x+1 }{ { x }^{ 1 }+x+1 } \)எனில் 

  (a)

  \(\frac{1}{3}\) ≤k≤3

  (b)

  k≥ 5

  (c)

  k ≤ 0

  (d)

  ஏதுமில்லை 

 10. சமன்பாடு  \(\sqrt { x+1 } -\sqrt { x-1 } =\sqrt { 4x-1 } \)க்கு ________  

  (a)

  தீர்வு இல்லை 

  (b)

  ஒரு தீர்வு 

  (c)

  இரண்டு தீர்வு 

  (d)

  ஒரு தீர்வுக்கும் மேல்

 11. x-ன் மெய் மதிப்பிற்கு சமன்பாடு \(\left| \frac { x }{ x-1 } \right| +|x|=\frac { { x }^{ 2 } }{ |x-1| } \)க்கு _________ 

  (a)

  ஒரு தீர்வு 

  (b)

  இரண்டு தீர்வு 

  (c)

  குறைந்தபட்சம் இரண்டு தீர்வு 

  (d)

  தீர்வு இல்லை 

 12. (2+√3)x2-2x+1+(2-√3)X2-2x-1=\(\frac{2}{2-\sqrt{3}}\) எனில் x=

  (a)

  0,2

  (b)

  0,1

  (c)

  0,3

  (d)

  0,√3

 13. 9x3-7x+6=0 என்பது ∝,β,૪ என்பதன் மூலங்கள் எனில் ∝ β ૪=_________

  (a)

  \(\frac{-7}{9}\)

  (b)

  \(\frac{7}{9}\)

  (c)

  0

  (d)

  \(\frac{-2}{3}\)

 14. ax2+bx+c=0, a,b,c ∈R க்கு மெய் மூலங்கள் இல்லையெனில் மற்றும் a +b +c<0 எனில்,

  (a)

  c>0

  (b)

  c>0

  (c)

  c=0

  (d)

  c≥0

 15. p(x)=ax2+bx+c மற்றும் Q(x)=-ax2+dx+c இங்கு ac≠0 எனில் p(x). Q(x)=0 க்கு குறைந்தபட்சம் ________ மெய் மூலங்கள்

  (a)

  இல்லை

  (b)

  1

  (c)

  2

  (d)

  எண்ணிக்கையற்ற 

 16. 10 x 1 = 10
 17. 1

 18. (1)

  குறைந்தபட்சம் 6 கற்பனை மூலங்கள் 

 19. 3

 20. (2)

  மிகை மூலம் இல்லை மற்றும் குறை மூலம் இல்லை 

 21. ∆<0

 22. (3)

  -c

 23. ∆>0

 24. (4)

  -1<9<2

 25. x4-10x3+26x2-10x+1=0

 26. (5)

  அடிப்படை இயற்கணிதம் தேற்றம் 

 27. P(x)=xn.p\((\frac{1}{x})\)

 28. (6)

  முதல் வகை தலைகீழ் சமன்பாடு 

 29. 9x9+2x5-x4-7x2+2=0

 30. (7)

  இரட்டைப் படை முதல் வகை தலைகீழ் சமன்பாடு 

 31. x9+9x7+3x+7x5+5x3

 32. (8)

  -a

 33. படி n ≥ 1 என உள்ள ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டிற்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மூலமாவது C-ல் இருக்கும் 

 34. (9)

  அனைத்து கெழுக்களின் கூட்டல் தொகை பூச்சியமாகும் 

 35. x3-3x2-33x+35=0

 36. (10)

  2<p<∝

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம் சமன்பாட்டியல் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Maths Theory of Equations One Marks Model Question Paper )

Write your Comment