" /> -->

முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள் முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. முழுமைபெறா பதிவேடுகளை பொதுவாக பராமரித்து வருவது

  (a)

  நிறுமம்

  (b)

  அரசு

  (c)

  சிறிய அளவிலான தனிஆள் வணிகம்

  (d)

  பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்

 2. நிலை அறிக்கை ஒரு

  (a)

  வருமானம் மற்றும் செலவுகள் அறிக்கை

  (b)

  சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அறிக்கை

  (c)

  ரொக்க நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு

  (d)

  கடன் நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு

 3. தொடக்க நிலை அறிக்கை வழக்கமாக தயாரிக்கப்படுவது

  (a)

  தொடக்க முதல் கண்டறிய

  (b)

  இறுதி முதல் கண்டறிய

  (c)

  அவ்வாண்டின் இலாபம் கண்டறிய

  (d)

  அவ்வாண்டின் நட்டம் கண்டறிய

 4. பொறுப்புகளைக் காட்டிலும் மிகுதியாக உள்ள சொத்துகள்

  (a)

  நட்டம்

  (b)

  ரொக்கம்

  (c)

  முதல்

  (d)

  இலாபம்

 5. கீழ்க்கண்ட செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு தொடர்பான எந்த விவரம் மொத்தக் கடனீந்தோர் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது?

  (a)

  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டின் தொடக்க இருப்பு

  (b)

  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டின் இறுதி இருப்பு

  (c)

  அவ்வாண்டில் ஏற்கப்பட்ட செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு

  (d)

  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது

 6. 6 x 2 = 12
 7. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து இலாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடவும்:

  விவரம் ரூ.
  ஆண்டு தொடக்கத்தில் முதல் (1 ஏப்ரல், 2016) 2,00,000
  ஆண்டு இறுதியில் முதல் (31 மார்ச், 2017) 3,50,000
  அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் 70,000
  அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் 40,000
 8. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து இலாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடவும்:

  விவரம் ரூ.
  2018, ஏப்ரல் 1 இல் முதல் 1,60,000
  2019, மார்ச் 31 இல் முதல் 1,50,000
  அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் 25,000
  அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் 30,000
 9. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து விடுபட்ட தகவலைக் கண்டறியவும்:

  விவரம் ரூ.
  31.3.2019 அன்று இறுதி முதல் 1,90,000
  அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் 50,000
  அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் 30,000
  1.4.2018 அன்று தொடக்க முதல் ?
  31.3.2019 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் நட்டம் 40,000
 10. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2018, டிசம்பர் 31ஆம் நாளைய முதல் கண்டறியவும்:

  விவரம் ரூ.
  2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் 27,500
  உரிமையாளர் தன் சொந்த பயனுக்கு சரக்கு எடுத்தது 5,000
  அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் 2,500
  அவ்வாண்டின் இலாபம் 10,000
 11. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து விடுபட்ட தகவலைக் கண்டறியவும்:

  விவரம் ரூ.
  2017, ஏப்ரல் 1 அன்று முதல் 2,50,000
  2018, மார்ச் 31 அன்று முதல் 2,75,000
  அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் 30,000
  அவ்வாண்டின் இலாபம் 15,000
  அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் ?
 12. சாந்தி என்பவரின் 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புகள் பின்வருமாறு:

  விவரம் ரூ. விவரம் ரூ.
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 6,000 பற்பல கடனீந்தோர் 25,000
  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 4,000 சரக்கிருப்பு 45,000
  இயந்திரம் 60,000 கடனாளிகள் 70,000
  அறைகலன் 10,000 ரொக்கம் 4,000

  2018, டிசம்பர் 31ஆம் நாளைய நிலை அறிக்கை தயாரித்து அந்நாளைய முதலை கணக்கிடவும்.

 13. 6 x 3 = 18
 14. டேவிட் முறையான கணக்கேடுகளைப் பராமரிக்கவில்லை. அவருடைய ஏடுகளிலிருந்து தரப்பட்டுள்ள விவரங்கள் பின்வருமாறு:

  விவரம் 1.4.2018
  ரூ.
  31.3.2019
  ரூ.
  ரொக்கம் 43,000 29,000
  சரக்கிருப்பு 1,20,000 1,30,000
  பற்பல கடனாளிகள் 84,000 1,10,000
  பற்பல கடனீந்தோர் 1,05,000 1,02,000
  கடன் 25,000 20,000
  வணிக வளாகம் 2,50,000 2,50,000
  அறைகலன் 33,000 45,000

  அவ்வாண்டில் அவர் கூடுதல் முதலாக ரூ. 45,000 கொண்டு வந்தார். தன்னுடைய வியாபாரத்திலிருந்து சொந்த பயனுக்காக ரூ. 2,500 ஒவ்வொரு மாதமும் எடுத்துக் கொண்டார். மேற்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு இலாப நட்ட அறிக்கையை தயார் செய்யவும்.

 15. அகமது முறையான கணக்கேடுகளைப் பராமரிப்பதில்லை. 2018 மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய இலாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும்.

  விவரம் 1.4.2017 31.3.2018
  ரூ. ரூ.
  வங்கி இருப்பு 14,000 (வ) 18,000 (ப)
  கைரொக்கம் 800 1,500
  சரக்கிருப்பு 12,000 16,000
  கடனாளிகள் 34,000 30,000
  பொறித்தொகுதி 80,000 80,000
  அறைகலன் 40,000 40,000
  கடனீந்தோர் 60,000 72,000

  அகமது தனது சொந்தப் பயனுக்காக ரூ. 40,000 எடுத்துக்கொண்டார். தன்னுடைய வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக அவர் ரூ. 16,000 கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தார். கடனாளிகள் மீது 5% ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும். பொறித்தொகுதி மீது 10% தேய்மானம் நீக்கப்பட வேண்டும்.

 16. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து கடன் விற்பனையைக் கண்டறியவும்:

  விவரம் ரூ.
  2018, ஜனவரி 1 அன்று கடனாளிகள் 40,000
  கடனாளிகளிடம் பெற்ற ரொக்கம் 1,00,000
  அளித்த தள்ளுபடி 5,000
  விற்பனைத் திருப்பம் 2,000
  2018, டிசம்பர் 31 அன்று கடனாளிகள் 60,000
 17. பின்வரும் விவரங்களைக் கொண்டு அவ்வாண்டின் மொத்த விற்பனையை கண்டறியவும்:

  விவரம் ரூ.
  2018, ஏப்ரல் 1 அன்று கடனாளிகள் 50,000
  அவ்வாண்டில் கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் 1,50,000
  உள்திருப்பம் 15,000
  வாராக்கடன் 5,000
  2019, மார்ச் 31 அன்று கடனாளிகள் 70,000
  ரொக்க விற்பனை 1,40,000
 18. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து, பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக் கணக்கினைத் தயாரித்து கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற மாற்றுச்சீட்டினைக் கணக்கிடவும்.

  விவரம் ரூ.
  தொடக்க பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 20,000
  இறுதி பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 30,000
  மாற்றுச்சீட்டிற்கான ரொக்கம் பெற்றது 60,000
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது 5,000
 19. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்த விற்பனையை கணக்கிடவும்:

  விவரம் ரூ.
  2017, ஏப்ரல் 1 அன்று கடனாளிகள் 1,50,000
  2017, ஏப்ரல் 1 அன்று பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 40,000
  கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் 3,90,000
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு ரொக்கம் பெறப்பட்டது 90,000
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது 10,000
  விற்பனைத் திருப்பம் 40,000
  2018, மார்ச் 31 அன்று பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 30,000
  2018, மார்ச் 31 அன்று பற்பல கடனாளிகள் 1,30,000
  ரொக்க விற்பனை 2,00,000
 20. 3 x 5 = 15
 21. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்தக் கொள்முதலைக் கணக்கிடவும்:

  விவரம் ரூ.
  2017, ஏப்ரல் 1 அன்று பற்பல கடனீந்தோர் 75,000
  2017, ஏப்ரல் 1 அன்று செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 60,000
  கடனீந்தோருக்குச் செலுத்திய ரொக்கம் 3,70,000
  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கு செலுத்தியது 1,00,000
  கொள்முதல் திருப்பம் 15,000
  ரொக்கக் கொள்முதல் 3,20,000
  2018, மார்ச் 31 அன்று கடனீந்தோர் 50,000
  2018, மார்ச் 31 அன்று செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 80,000

   

 22. 25 .(b) பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்தக் கடனாளிகள் கணக்கு, மொத்தக் கடனீந்தோர் கணக்கு, பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு மற்றம் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு தயாரித்து கடன் விற்பனை மற்றும் கடன் கொள்முதல் கண்டறியவும்.

  விவரம் தொடக்க இருப்பு ரூ. இறுதி இருப்பு ரூ.
  கடனாளிகள் 60,000 55,000
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 5,000 1,000
  கடனீந்தோர் 25,000 28,000
  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 2,000 3,000
  பிற தகவல்கள் ரூ.
  கடளாளிகளிடமிருந்து ரொக்கம் பெற்றது 1,30,000
  வாடிக்கையாளருக்கு அளித்த தள்ளுபடி 5,500
  கடனீந்தோருக்குச் செலுத்திய ரொக்கம் 70,000
  சரக்களித்தோர் வழங்கிய தள்ளுபடி 3,500
  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்குரிய ரொக்கம் செலுத்தியது 7,000
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கான ரொக்கம் பெற்றது 14,000
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது 1,200
  வாராக்கடன் 3,500
 23. செல்வம் என்பவர் தன்னுடைய ஏடுகளை இரட்டைப்பதிவு முறையில் பராமரிப்பதில்லை. 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.

  விவரம் 1-1-2018
  ரூ.
  31.12.2018
  ரூ.
  இயந்திரம் 60,000 60,000
  வங்கி ரொக்கம் 25,000 33,000
  பற்பல கடனாளிகள் 70,000 1,00,000
  சரக்கிருப்பு 45,000 22,000
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 20,000 38,000
  வங்கிக் கடன் 45,000 45,000
  பற்பல கடனீந்தோர் 25,000 21,000

  கூடுதல் தகவல்கள்:

    ரூ.   ரூ.
  ரொக்க விற்பனை 20,000 கடன் விற்பனை 1,80,000
  ரொக்கக் கொள்முதல் 8,000 கடன் கொள்முதல் 52,000
  கூலி 6,000 சம்பளம் 23,500
  விளம்பரம் 7,000 வங்கிக் கடன்மீது வட்டி 4,500
  எடுப்புகள் 60,000 கூடுதல் முதல் 21,000

  சரிக்கட்டுதல்கள்:
  இயந்திரம் மீது 10% தேய்மானம் நீக்கவும். கடனாளிகள் மீது 1% ஐயக்கடன் ஒதுக்கு உருவாக்கவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணக்குப்பதிவியல் Chapter 1 முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Accountancy Chapter 1 Accounts From Incomplete Records Important Question Paper )

Write your Comment