" /> -->

கூட்டாண்மை நிறுவனக் கணக்குகள் - அடிப்படைகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் இல்லாத நிலையில் நிறுவனத்தின் இலாபம் கூட்டாளிகளுக்கிடையே பகிர்ந்தளிக்கப்படுவது

  (a)

  சமமான விகிதத்தில்

  (b)

  முதல் விகிதத்தில்

  (c)

  இரண்டும் (அ) மற்றும் (ஆ)

  (d)

  மேற்கூறிய எதுவுமில்லை

 2. கூட்டாளிகளிடமிருந்து நிறுவனம் கடன்கள் பெற்றிருந்தால், அக்கடன்களுக்கு இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டம், 1932 –ன் படி வழங்கப்படும் வட்டி வீதம்

  (a)

  ஆண்டுக்கு 8%

  (b)

  ஆண்டுக்கு 12%

  (c)

  ஆண்டுக்கு 5%

  (d)

  ஆண்டுக்கு 6%

 3. கூட்டாண்மை ஒப்பந்தம் இல்லாதபோது கூட்டாளிகள் பெறத் தகுதியுடையது

  (a)

  சம்பளம்

  (b)

  கழிவு

  (c)

  கடன் மீது வட்டி

  (d)

  முதல் மீது வட்டி

 4. பொருந்தாத ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  (a)

  கூட்டாளிகள் இலாபம் மற்றும் நட்டத்தை சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்

  (b)

  கூட்டாளிகள் முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 7% அனுமதிக்க வேண்டும்.

  (c)

  கூட்டாளிகளுக்கு சம்பளம் அல்லது ஊதியம் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

  (d)

  கூட்டாளிகளிடமிருந்து பெற்ற கடன் மீதான வட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுமதிக்க வேண்டும்.

 5. 5 x 2 = 10
 6. மன்னன் மற்றும் இரமேஷ் எனும் கூட்டாளிகள் 3:1 எனும் விகிதத்தில் இலாபம் மற்றும் நட்டங்களை பகிர்ந்து வந்தனர். 2017, ஏப்ரல் 1 அன்று அவர்களுடைய முதல்: மன்னன் ரூ.80,000, இரமேஷ் ரூ.60,000 மற்றும் அவர்கள் நடப்புக் கணக்குகள் முறையே ரூ.10,000 மற்றும் ரூ.5,000 என வரவிருப்பைக் காட்டியது. 2018, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 5% கணக்கிடவும் மற்றும் அதற்கான குறிப்பேட்டுப் பதிவுகளையும் தரவும.

 7. 2018 ஆம் ஆண்டில் இராஜன் என்ற கூட்டாளி எடுத்த எடுப்புகள் ரூ.30,000. எடுப்புகள் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 10% என விதிக்கப்பட்டது. 2018, டிசம்பர் 31 அன்றைய எடுப்புகள் மீது வட்டி கணக்கிடவும்.

 8. வெண்ணிலா மற்றும் ஈஸ்வரி இருவரும் கூட்டாளிகள். வெண்ணிலா ஒவ்வொரு அரையாண்டின் தொடக்கத்திலும் ரூ.5,000 எடுத்துக் கொண்டார். கணக்கிடப்பட வேண்டிய எடுப்புகள் மீதான வட்டி ஆண்டுக்கு 4%. 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய எடுப்புகள் மீது வட்டி, சராசரி கால முறையைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடவும்.

 9. கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் என்றால் என்ன?

 10. நிலைமுதல் முறை என்றால் என்ன?

 11. 2 x 3 = 6
 12. தங்கள் இலாப நட்டங்களை சமமாகப் பகிர்ந்து வரும் சுபா மற்றும் சுதா என்ற கூட்டாளிகளின் பின்வரும் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து 2017, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 6 கணக்கிடவும்.

  2017, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு
  பொறுப்புகள் ரூ. சொத்துகள் ரூ.
  முதல் கணக்குகள்:   நிலைச் சொத்துகள் 30,000
  சுபா 15,000 நடப்புச் சொத்துகள் 20,000
  சுதா 20,000    
  நடப்புப் பொறுப்புகள் 15,000    
    50,000   50,000

  அவ்வாண்டில் சுபா மற்றும் சுதாவின் எடுப்புகள் முறையே ரூ.2,500 மற்றும் ரூ.3,500. அவ்வாண்டில் ஈட்டிய இலாபம் ரூ.15,000.

 13. அன்பு என்பவர் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி. கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தின்படி எடுப்புகள் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 12 % கணக்கிடப்படுகிறது. 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டில் அவருடைய எடுப்புகள் பின்வருமாறு:

  நாள் ரூ.
  மார்ச் 1 6,000
  ஜுன் 1 4,000
  செப்டம்பர் 5,000
  டிசம்பர் 1 2,000

  பெருக்குத் தொகை முறையைப் பயன்படுத்தி எடுப்புகள் மீது வட்டி கணக்கிடவும்.

 14. 2 x 5 = 10
 15. பிரகதீஷ் மற்றும் நரேஷ் ஆகிய கூட்டாளிகள் தங்கள் முதல் கணக்குகளை நிலைமுதல் முறையில் பராமரித்து வருகின்றனர். கீழ்க்காணும் விவரங்களைக் கொண்டு கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகளைத் தயாரிக்கவும்.

  விவரம் பிரகதீஷ் ரூ. நரேஷ் ரூ.
  2018, ஏப்ரல் 1 அன்று முதல் 4,00,000 6,00,000
  2018, ஏப்ரல் 1 அன்று நடப்புக் கணக்கு 20,000(வ) 15,000(ப)
  அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் 50,000 -
  அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் 45,000 60,000
  எடுப்புகள் மீது வட்டி 2,000 3,000
  அவ்வாண்டின் இலாபப் பங்கு 80,000 1,20,000
  முதல் மீது வட்டி 20,000 30,000
  கழிவு 17,000 -
  ஊதியம் - 38,000
 16. ரிச்சர்ட் மற்றும் ரிஸ்வான், 2018, ஜனவரி 1 அன்று முறையே ரூ.3,00,000 மற்றும் ரூ.2,00,000 முதலாகக் கொண்டு தொழில் தொடங்கினர்.
  கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தின்படி,
  (அ) முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 6% தரப்பட வேண்டும்.
  (ஆ) ரிஸ்வான் ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 ஊதியம் பெற வேண்டும்.
  (இ) முதல் மீது வட்டி மற்றும் ரிஸ்வானின் ஊதியத்தை கழித்த பின், கழிவுக்குப் பின் உள்ள இலாபத்தில் 10% ரிச்சர்ட் கழிவாகப் பெற வேண்டும்.
  (ஈ) இரு கூட்டாளிகளுக்கு இடையேயான இலாபப் பகிர்வு விகிதம் 3:2.
  அவ்வாண்டில் நிறுவனம் ஈட்டிய இலாபம் ரூ.3,00,000.
  நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் - 31 இல் கணக்கு முடிக்கிறது எனக் கொண்டு இலாபநட்டப் பகிர்வு கணக்கை தயாரிக்கவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணக்குப்பதிவியல் - கூட்டாண்மை நிறுவனக் கணக்குகள் - அடிப்படைகள் Book Back Questions ( 12th Standard Accountancy - Accounts of Partnership Firms-Fundamentals Book Back Questions )

Write your Comment