கூட்டாளி விலகல் மற்றும் கூட்டாளி இறப்பு Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. கூட்டாளி ஒருவர் ஜுன் 30 அன்று கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து விலகுகிறார். அவர் கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து செயல்களுக்கும் பொறுப்பாவது

  (a)

  நடப்பு கணக்காண்டின் இறுதி வரைக்கும்

  (b)

  முந்தைய கணக்காண்டின் இறுதி வரைக்கும்

  (c)

  கூட்டாளி விலகும் நாள் வரைக்கும்

  (d)

  கூட்டாளியின் கணக்கைத் தீர்வு செய்யும் வரைக்கும்

 2. A, B மற்றும் C என்ற கூட்டாளிகள் 2:2:1 என்ற விகிதத்தில் இலாப நட்டத்தை பகிர்ந்து வந்தனர். B-ன் விலகலின்போது நிறுவனத்தின் நற்பெயர் ரூ.30,000 என மதிப்பிடப்பட்டது. கூட்டாளி B-க்கு ஈடு செய்வதற்கு A மற்றும் C யின் பங்களிப்பைக் கண்டறியவும்

  (a)

  ரூ.20,000 மற்றும் ரூ.10,000

  (b)

  ரூ. 8,000 மற்றும் ரூ.4,000

  (c)

  ரூ.10,000 மற்றும் ரூ.20,000

  (d)

  ரூ.15,000 மற்றும் ரூ.15,000

 3. X, Y மற்றும் Z என்ற கூட்டாளிகள் இலாப நட்டங்களை சமமாகப் பகிர்ந்து வந்தனர். 2019, ஏப்ரல் 1 அன்று X இறந்து விட்டார். 2018 இல் இலாபம் ரூ.36,000 என்ற அடிப்படையில் 2019 ஆம் ஆண்டுக்குரிய இலாபத்தில் X ன் பங்கினைக் கண்டறியவும்.

  (a)

  ரூ. 1,000

  (b)

  ரூ. 3,000

  (c)

  ரூ.12,000

  (d)

  ரூ.36,000

 4. 4 x 2 = 8
 5. விவின், ஹரி மற்றும் ஜாய் என்ற கூட்டாளிகள் 3:2:1 எனும் விகிதத்தில் இலாபம் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
  31-3-2017 அன்று ஹரி விலகினார். அவர் விலகிய நாளில், நிறுவனத்தின் ஏடுகளில் பொதுக்காப்பு
  ரூ.60,000 காட்டியது. பொதுக்காப்பு மாற்றுவதற்கான குறிப்பேட்டுப் பதிவைத் தரவும்.

 6. குமார், கேசவன் மற்றும் மனோகர் எனும் கூட்டாளிகள் முறையே \(\frac {1}{2},\frac {1}{3}\) மற்றும் \(\frac {1}{6}\) எனும் விகிதத்தில் இலாபம் பகிர்ந்து வந்தனர். மனோகர் விலகினார். அவருடைய பங்கினை குமார் மற்றும் கேசவன் இருவரும் சமமாக எடுத்துக் கொண்டனர். புதிய இலாப விகிதத்தையும் மற்றும் ஆதாய விகிதத்தையும் கணக்கிடவும்

 7. கூட்டாளி விலகல் என்றால் என்ன?

 8. ஆதாய விகிதம் கணக்கிடுவதன் நோக்கம் என்ன?

 9. 3 x 3 = 9
 10. ரம்யா, சாரா மற்றும் தாரா என்ற கூட்டாளிகள் முறையே 5:3:2 எனும் விகிதத்தில் இலாப நட்டம் பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று தாரா கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினார். பின்வரும் சரிக்கட்டுதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
  i) வளாகத்தின் மதிப்பை ரூ. 40,000 உயர்த்த வேண்டும் 
  ii) சரக்கிருப்பு ரூ.3,000, இயந்திரம் ரூ. 6,500 மதிப்பு குறைக்க வேண்டும்.
  iii) கொடுபடாச் செலவுகள் ரூ. 500 ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும்.
  குறிப்பேட்டுப் பதிவுகள் தந்து மறுமதிப்பீட்டுக் கணக்கு தயாரிக்கவும்.

 11. கவிதா, குமுதா மற்றும் லலிதா ஆகிய கூட்டாளிகள் தங்கள் இலாப நட்டங்களை முறையே 5:3:3 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, டிசம்பர் 31 அன்று குமுதா நிறுவனத்திலிருந்து விலகுகிறார். அவர் விலகும் நாளில் அவருடைய முதல் கணக்கு ரூ.2,00,000 வரவு இருப்பினைக் காட்டியது.
  (i) அவருடைய தொகை காசோலை மூலம் உடனடியாகச் செலுத்தப்பட்டால்
  (ii) அவருடைய தொகை உடனடியாகச் செலுத்தப்படவில்லையெனில்
  (iii) ரூ.70,000 உடனடியாக காசோலை மூலம் செலுத்தப்பட்டது
  என்ற சூழ்நிலைகளுக்கான குறிப்பேட்டுப் பதிவுகளைத் தரவும்.

 12. வெளிச்செல்லும் கூட்டாளிக்குச் செலுத்தவேண்டிய தொகையினை எவ்வாறு தீர்வு செய்யலாம்?

 13. 2 x 5 = 10
 14. மணி, ரமா மற்றும் தேவன் ஆகியோர் ஒரு நிறுவனத்தின் கூட்டாளிகள். தங்கள் இலாப நட்டங்களை முறையே 5:3:3 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். அவர்களின் 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு பின்வருமாறு

  பொறுப்புகள்  ரூ. ரூ. சொத்துகள்  ரூ.
  முதல் கணக்குகள்:     கட்டடம் 80,000
  மணி  50,000   சரக்கிருப்பு 20,000
  ரமா  50,000   அறைகலன்  70,000
  தேவன்  50,000 1,50,000 கடனாளிகள்  20,000
  பற்பல கடனீந்தோர்   20,000 கைரொக்கம்  10,000
  இலாபநட்டக் க/கு   30,000    
      2,00,000   2,00,000

  பின்வரும் சரிகட்டுதல்களுக்குட்பட்டு மணி 31.03.2019 அன்று கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகுகிறார்
  (i) சரக்கிருப்பில் ரூ.5,000 மதிப்பு குறைக்கப்பட வேண்டும்
  (ii) வாரா ஐயக்கடனுக்கு ரூ.1,000 ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும்
  (iii) கட்டடத்தின் மதிப்பு ரூ. 16,000 அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்
  (iv) மணிக்குச் சேரவேண்டியத் தொகை உடனடியாகச் செலுத்தப்படவில்லை
  மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு மற்றும் கூட்டாளி விலகலுக்குப் பின் உள்ள முதல் கணக்கினைத் தயாரிக்கவும்.

 15. ஒரு நிறுவனத்தின் கூட்டாளிகளான இரகு, இரவி, இரமேஷ் தங்களுடைய இலாபநட்டங்களை 2:3:1 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளைய அவர்களின் இருப்புநிலைக் குறிப்பு பின்வருமாறு.

  பொறுப்புகள்  ரூ. ரூ. சொத்துகள்  ரூ. ரூ.
  முதல் கணக்குகள்:     கட்டடம்   60,000
  இரகு  30,000   இயந்திரம்    70,000
  இரவி  40,000   சரக்கிருப்பு    20,000
  இரமேஷ்  20,000 90,000 கடனாளிகள்  18,000  
  காப்புநிதி    36,000 கழிக்க: வாராக்கடன் ஒதுக்கு  1,000 17,000
  பற்பல கடனீந்தோர் க/கு   50,000 வங்கி ரொக்கம்    9,000
      1,76,000     1,76,000

  பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு இரமேஷ் 31.03.2019 அன்று விலகினார்.
  (i) நிறுவனத்தின் நற்பெயர் ரூ.24,000 என மதிப்பிடப்படப்பட்டது
  (ii) இயந்திரம் மீது 10% தேய்மானம் நீக்க வேண்டும்
  (iii) கட்டடம் 20% மதிப்பேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்
  (iv) சரக்கிருப்பு ரூ.2,000 மதிப்பேற்றம் செய்யப்பட வேண்வேண்டும்
  (v) வாரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு ரூ. 1,000 அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்
  (vi) இரமேஷிற்கு சேர வேண்வேண்டியத் தொகை உடனடியாக வழங்கப்படவில்லை
  தேவையான பேரேட்டுக் கணக்குகளைத் தயாரித்து, விலகலுக்குப் பின் உள்ள இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணக்குப்பதிவியல் - கூட்டாளி விலகல் மற்றும் கூட்டாளி இறப்பு Book Back Questions ( 12th Standard Accountancy - Retirement and Death of a Partner Book Back Questions )

Write your Comment