" /> -->

தரவு அருவமாக்கம் முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 25
  5 x 1 = 5
 1. பின்வரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவமைக்கப் பயன்படுகிறது?

  (a)

  Constructors

  (b)

  Destructors

  (c)

  recursive

  (d)

  Nested

 2. பின்வரும் எந்த செயற்கூறு தரவு வகையில் இருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்கும்?

  (a)

   Constructors 

  (b)

  Selectors

  (c)

  recursive

  (d)

  Nested

 3. வரிசைப்படுத்தப்பட்ட உருப்புகளை மாற்றக்கூடிய தரவு கட்டமைப்பு 

  (a)

  Built in

  (b)

  List

  (c)

  Tuple

  (d)

  Derived data

 4. உருவமைப்பு அறியப்பட்ட தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  Built in datatype

  (b)

  Derived datatype

  (c)

  Concrete datatype

  (d)

  Abstract datatype

 5. உருவமைப்பு அறியப்படாத தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  Built in datatype

  (b)

  Derived datatype

  (c)

  Concrete datatype

  (d)

  Abstract datatype

 6. 3 x 2 = 6
 7. Pair என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 8. List என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 9. Tuple என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. கான்கிரிட் தரவு வகை மற்றும் அருவமாக்கம் தரவு வகை வேறுபடுத்துக.

 12. நிரல் வடிவமைப்பில் பின்பற்றப்படும் யுக்தி எது? யுக்தியை வரையறுக்க.

 13. list உள்ள உருப்புகளை அணுகும் பல்வேறு வழிமுறைகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 14. 1 x 5 = 5
 15. தரவு அருவமாக்கம் எவ்வாறு செயல்படுத்துவாய்? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 2 தரவு அருவமாக்கம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 2 Data Abstraction Important Question Paper )

Write your Comment