" /> -->

வேதிவினை வேகவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  20 x 1 = 20
 1. A\(\rightarrow \)B என்ற முதல் வகை வினையின் வினை வேக மாறிலி x min−1. A ன் துவக்கச் செறிவு 0.01M எனில் ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு A ன் செறிவு

  (a)

  001. e−x

  (b)

  1x 10-2(1-e-60x)

  (c)

  (1x10-2)e-60x 

  (d)

  இவை எதுவுமல்ல

 2. \(\rightarrow \) வினைபொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினையில் துவக்கச் செறிவு 0.02m மேலும் அரை வாழ்காலம் 10min. 0.04m துவக்கச் செறிவுடன் ஒருவர் வினையினை நிகழ்த்தினால் அவ்வினையின் அரை வால்காலம் 

  (a)

  10s 

  (b)

  5min 

  (c)

  20min 

 3. A\(\rightarrow \)விளைபொருள் என்ற முதல் வகை வினையில் துவக்கச் செறிவு x mol L-1 மேலும் அரை வாழ்காலம் 2.5 hours. இதே வினைக்கு துவக்கச் செறிவு \(\left( \frac { x }{ 2 } \right) { mol }\quad L^{ -1 }\) ஆக இருப்பின், அரை வாழ் காலம்.

  (a)

  (2.5x2)hours 

  (b)

  \(\left( \frac { 2.5 }{ 2 } \right) hours\)

  (c)

  2.5 hours

  (d)

  வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பினைத் தெரியாமல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து t1/2 மதிப்பினைக் கண்டறிய இயலாது.

 4. குறைந்த அழுத்தத்தில் டங்ஸ்டன் புறப்பரப்பில் பாஸ்பைனின் (PH3) சிதைவு வினை ஒரு முதல் வகை வினையாகும் ஏனெனில்

  (a)

  வினைவேகமானது கவரப்பட்ட புறப்பரப்பிற்கு நேர் விகிதத்தில் உள்ளது.

  (b)

  வினைவேகமானது கவரப்பட்ட புறப்பரப்பிற்கு எதிர் விகிதத்தில் உள்ளது.

  (c)

  வினைவேகமானது, கவரப்பட்ட புறப்பரப்பினைச் சார்ந்து அமைவதில்லை.

  (d)

  சிதைவடைதல் வேகம் பொதுவானதாகும்.

 5. ஒரு வினைக்கு, வினைவேகம் =K(அசிட்டோன்]3/2 எனில், வினைவேக மாறிலி மற்றும் வினைவேகம் ஆகியனவற்றின் அலகுகள் முறையே 

  (a)

  (mol L-1s-1),(mol-1/2 L1/2 s-1)

  (b)

  (mol L-1/2L1/2s-1),(mol L-1 s-1)

  (c)

  (mol 1/2 L1/2s-1),(mol L-1 s-1)

  (d)

  (mol L s-1),(mol-1/2 L1/2 s)

 6. ஒரு மீள் வினையில், முன்னோக்கிய வினையின் என்தால்பி மாற்றம் மற்றும் கிளர்வு ஆற்றல்கள் முறையே -x KJ mol-1 மற்றும் y KJ mol-1  ஆகும். எனவே, பின்னோக்கிய வினையின் கிளர்வு ஆற்றல்

  (a)

  (y-x) KJ mol-1

  (b)

  (x+y) J mol-1

  (c)

  (x-y) KJ mol-1

  (d)

  (x+y)x103 J mol-1

 7. இவ்வினை முதல் வகை வினையைச் சார்ந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வினைவேக மாறிலி 2.303x10-2 hour-1 வளைய புரப்பேனின் துவக்கச் செறிவு 0.25M எனில், 1806 நிமிடங்களுக்குப்பின் வளையபுரப்பேனின் செறிவு என்ன? (log 2 = 0.3010)

  (a)

  0.125M

  (b)

  0.215M

  (c)

  0.25x2.303M

  (d)

  0.05M

 8. x\(\rightarrow\)y என்ற முதல் வகை வினையில் K என்பது வினைவேக மாறிலி மேலும் x  ன் துவக்கச் செறிவு 0.1M எனில், அரை வாழ் காலம்.

  (a)

  \(\left( \frac { log2 }{ K } \right) \)

  (b)

  \(\left( \frac { 0.693 }{ (0.1)k } \right) \)

  (c)

  \(\left( \frac { In2 }{ K } \right) \)

  (d)

  இவை எதுவுமல்ல

 9. ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பு 5.8x 10-2s-1 அவ்வினையின் வினைவகை 

  (a)

  முதல் வகை 

  (b)

  பூஜ்ய வகை 

  (c)

  இரண்டாம் வகை 

  (d)

  மூன்றாம் வகை 

 10. H2O2 சிதைவடைந்து O2 வைத் தரும் வினையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நிமிடத்திற்கு 48g O2 உருவானால் அக்குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நீரின் உருவாதல் வேகம்.

  (a)

  0.75 mol min−1

  (b)

  1.5 mol min−1

  (c)

  2.25 mol min-1

  (d)

  3.0 mol min−1

 11. \(\rightarrow \)B+C+D  என்ற ஒரு படுத்தான வினையில், துவக்க அழுத்தம் P0. 't' நேரத்திற்குப் பின் 'P'. P0, P மற்றும் t ஆகியவற்றைப் பொருத்து வினைவேக மாறிலி 

  (a)

  \(K=\left( \frac { 2.303 }{ t } \right) log\left( \frac { 2{ P }_{ 0 } }{ 3{ P }_{ 0 }-P } \right) \)

  (b)

  \(K=\left( \frac { 2.303 }{ t } \right) log\left( \frac { 2{ P }_{ 0 } }{{ P }_{ 0 }-P } \right) \)

  (c)

  \(K=\left( \frac { 2.303 }{ t } \right) log\left( \frac {3{ P }_{ 0 }-P }{2{ P }_{ 0 } } \right) \)

  (d)

  \(K=\left( \frac { 2.303 }{ t } \right) log\left( \frac { 2{ P }_{ 0 } }{3{ P }_{ 0 }-P } \right) \)

 12. வினை நிகழும் போது, வினைபடு பொருட்களின் செறிவு 

  (a)

  அதிகரிக்கும் 

  (b)

  குறையும் 

  (c)

  மாறாது 

  (d)

  அதிகபட்சம் உயரும் 

 13. ஒரு வினையின் மூலக்கூறு எண் மதிப்பானது  __________ ஆக இருக்கலாம்.

  (a)

  பூஜ்யம் 

  (b)

  பின்னம் 

  (c)

  முழு எண் 

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 14. ஒரு அடிப்படை வினையானது அதன் ________ அடிப்படையில் அறியப்படுகிறது.

  (a)

  வினை வகை 

  (b)

  மூலக்கூறு எண் 

  (c)

  வினை வேகம் 

  (d)

  வினை வேக மாறிலி 

 15. வினை வேகம் = k[A] 3/2 [B]1 என்ற வேக விதியினை வினை வகை வினைபடு பொருள் B யினைப் பொறுத்து 

  (a)

  1.5

  (b)

  1

  (c)

  2.5

  (d)

  3

 16. வினை வேகம் = k[A] 3/2 [B]1 என்ற வேக விதியினை உடைய வினையின் மொத்த வினை வகை 

  (a)

  1.5

  (b)

  1

  (c)

  2.5

  (d)

  3

 17. வினைவேகம் =K[A]2 [B]o என்ற வேக விதியினை உடைய வினையின் மொத்த வினையின் வினைவேக மாறிலியின் அலகு 

  (a)

  mol L-1 S-1

  (b)

  mol-1 L S-1

  (c)

  mol-2 L-2 S-1

  (d)

  S-1

 18. ஒரு வேதி வினையின் வேகத்தை நிர்ணயிக்கும் படி _________ ஆகும்.

  (a)

  வேகமான படி 

  (b)

  மெதுவான படி 

  (c)

  சமநிலை

  (d)

  இடைநிலை படி 

 19. ஒரு வினையின் மூலக்கூறு எண்ணை _______ மூலம் தீர்மானிக்கலாம்.

  (a)

  வேதிவினைக் கூறு விகிதம் 

  (b)

  சோதனை 

  (c)

  வினை வழிமுறை 

  (d)

  மேற்கண்ட எதுவுமில்லை 

 20. ஒரு வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் பூஜ்யம் எனில், அவ்வினையின் வினைவேக மாறில் 

  (a)

  வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கும் 

  (b)

  வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது குறையும் 

  (c)

  வெப்பநிலை குறையும் போது குறையும் 

  (d)

  வெப்பநிலையைச் சார்ந்ததல்ல 

 21. 5 x 1 = 5
 22. பூஜ்ய வகை வினை 

 23. (1)

  துவக்க செறிவை சார்ந்ததல்ல 

 24. இரண்டாம் வகை வினை 

 25. (2)

  mol L-1S-1

 26. வினைவேக மாற்றி 

 27. (3)

  mol-1 L s-1

 28. வினை வகை 

 29. (4)

  கிளர்வு ஆற்றலைக் குறைக்கிறது 

 30. முதல் வகை வினையின் அரைவாழ் காலம் 

 31. (5)

  எதிர் குறியாக இருக்கலாம் 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வேதியியல் வேதிவினை வேகவியல் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard Chemistry Chemical Kinetics One Marks Question And Answer )

Write your Comment