" /> -->

உலோகவியல் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பாக்ஸைட்டின் இயைபு  

  (a)

  Al2O3

  (b)

  Al2O3.nH2O

  (c)

  Fe2O3.2H2O

  (d)

  இவை எதுவுமல்ல

 2. ஹால் ஹெரால்ட் செயல்முறையின்படி பிரித்தெடுக்கப்படும் உலோகம் 

  (a)

  Al

  (b)

  Ni

  (c)

  Cu

  (d)

  Zn

 3. பின்வருவனவற்றுள் நிகழ வாய்ப்பில்லாத வினை எது? 

  (a)

  Zn(s) + Cu2+(aq) \(\rightarrow \) Cu(s) + Zn2+(aq)

  (b)

  Cu(s) + Zn2+(aq) \(\rightarrow \) Zn(s) + Cu2+(aq)

  (c)

  Cu(s) + 2Ag+(aq) \(\rightarrow \) 2Ag(s) + Cu2+(aq)

  (d)

  Fe(s) + Cu2+(aq) \(\rightarrow \) Cu(s) + Fe2+(aq)

 4. இளக்கி (flux) என்பது பின்வரும் எம்மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

  (a)

  தாதுக்களை சிலிக்கேட்டுகளாக மாற்ற 

  (b)

  கரையாத மாசுக்களை, கரையும் மாசுக்களாக மாற்ற 

  (c)

  கரையும் மாசுக்களை கரையாத மாசுக்களாக மாற்ற 

  (d)

  மேற்கண்டுள்ள அனைத்தும் 

 5. அலுமினாவிலிருந்து, மின்னாற் பகுத்தல் முறையில் அலுமினியத்தினை பிரித்தெடுத்தலில் கிரையோலைட் சேர்க்கப்படுவதன் காரணம் 

  (a)

  அலுமினாவின் உருகு நிலையினைக் குறைக்க 

  (b)

  அலுமினாவிலிருந்து மாசுக்களை நீக்க 

  (c)

  மின் கடத்துத் திறனைக் குறைக்க 

  (d)

  ஒடுக்கும் வேகத்தினை அதிகரிக்க 

 6. 3 x 2 = 6
 7. கனிமம் மற்றும் தாது ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை? 

 8. எவ்வகை தாதுக்களை அடர்ப்பிக்க நுரை மிதப்பு முறை ஏற்றது? அத்தகைய தாதுக்களுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

 9. நிக்கலைத் தூய்மையாக்கப் பயன்படும் ஒரு முறையினை விவரிக்க?

 10. 3 x 3 = 9
 11. புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 12. துத்தநாகத்தின் பயன்களைக் கூறுக. 

 13. அலுமினியத்தின் மின்னாற் உலோகவியலை விளக்குக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. பின்வரும் செயல்முறைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றின் பயன்பாட்டினை விவரிக்க. 
  (i) காப்பர் பிரித்தெடுத்தலில் சிலிக்கா 
  (ii) அலுமினியம் பிரித்தெடுத்தலில் கிரையோலைட் 
  (iii) சிர்கோனியத்தினை மீதூய்மையாக்கலில் அயோடின் 
  (iv) நுரை மிதப்பு முறையில் சோடியம் சயனைடு 

 16. உலோகவியலில் மின்வேதி தத்துவத்தினைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.  

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வேதியியல் - உலோகவியல் Book Back Questions ( 12th Standard Chemistry - Metallurgy Book Back Questions )

Write your Comment