மேலாண்மை செயல்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. மேலாண்மையின் செயல்பாடுகளில் முதன்மையானது எது? 

  (a)

  புதுமைப்படுத்துதல் 

  (b)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

  (c)

  திட்டமிடுதல் 

  (d)

  முடிவெடுத்தல் 

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது முக்கிய செயல்பாடு அல்ல? 

  (a)

  முடிவெடுத்தல் 

  (b)

  திட்டமிடுதல் 

  (c)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

  (d)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

 3. பின்வருவனவற்றுள் சரிபார்ப்பு செயல்பாடு எது? 

  (a)

  திட்டமிடுதல் 

  (b)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

  (c)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

  (d)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

 4. பொருத்தமான நபரை பொருத்தமான வேலைக்கு அமர்த்துவது _________ ஆகும்.

  (a)

  ஒருங்கிணைத்தல்

  (b)

  முடிவெடுத்தல்

  (c)

  கட்டுப்பாடு காத்தல்

  (d)

  பணிக்கமர்த்துதல்

 5. ஒரு மேலாளர் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதனுடன் தொடர்பில் இருக்க வேண்டும்?

  (a)

  வங்கி

  (b)

  நிதி நிறுவனம்

  (c)

  தொழிற்சங்கம்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 6. 4 x 1 = 4
 7. பொருத்தமான நபர்களை பொருத்தமான வேலைக்கு அமர்த்தும் செயல் _________.

  ()

  பணியமர்த்துதல்

 8. _________ என்பது மனித எண்ணங்களை அல்லது கருத்துக்களை நபருக்கு நபர் பரிமாற்றம் செய்வது ஆகும்.

  ()

  தகவல் தொடர்பு

 9. _________ மூலமே நிறுவனத்தின் நோக்கங்களை அடைய முடியும்.

  ()

  செயலூக்கமளித்தல்

 10. தகவல் தொடர்பு வேலையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், நடவடிக்கைகளை _________ உதவுகிறது.

  ()

  ஒருங்கிணைப்பதற்கும்

 11. 4 x 1 = 4
 12. திட்டமிடுதல்

 13. (1)

  வியாபார மாற்றங்கள்

 14. புதுமைப்படுத்துதல்

 15. (2)

  மேலாளர்

 16. ஒருங்கிணைத்தல்

 17. (3)

  செயல்படுவதற்கு முன் சிந்தியுங்கள்

 18. பிரதிநிதித்துவம்

 19. (4)

  அனைத்து செயல்களின் ஒத்திசைவு

  1 x 2 = 2
 20. உறுதிப்படுத்துதல் (A): நுகர்வோர் புதுமைப்படுத்துதல் மூலம் திருப்தி அடைகிறார்கள்.
  காரணம் (R): வியாபார உலகில் மாற்றங்கள் புதுமைப்படுத்துதல் ஆகும்.
  அ. (A) மற்றும் (R) சரியானது ஆனால் (R), (A) ஐ விளக்கவில்லை.
  ஆ. (A) சரியானது ஆனால் (R) தவறானது.
  இ. (A) தவறானது ஆனால் (R) சரியானது.
  ஈ. (A) சரியானது (R), (A) ஐ விளக்குகிறது.

 21. 2 x 2 = 4
 22. புதிய தொழில்நுட்பங்கள், புதிய உற்பத்தி, புதிய வடிவம், பிரதிநிதி

 23. செய்தி மடல், சுற்றறிக்கை, அறிவிப்பு பலகை, அணுகு முறை

 24. 2 x 2 = 4
 25. 1. வியாபார மாற்றம் - புதுமைப்படுத்துதல்
  2. சிந்தித்து செய் - திட்டமிடல்
  3. கருத்துக்கள் பரிமாற்றம் - தகவல் தொடர்பு
  4. கூட்டம் - கட்டுப்பாடு காத்தல்

 26. 1. முதன்மையான செயல்பாடு - திட்டமிடுதல்
  2. பிரதிநிதி - முடிவெடுத்தல்
  3. சரியான நபர், சரியான வேலை - பணிக்கமர்த்துதல்
  4. வேலை பகிர்வு குழு - ஒருங்கிணைத்தல்

 27. 5 x 2 = 10
 28. திட்டமிடுதல் என்றால் என்ன?

 29. பணியாளர்களை யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும்?

 30. மேலாண்மையின் துணை செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

 31. புதுமைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?

 32. தகவல் தொடர்பு என்பது யாது?

 33. 4 x 3 = 12
 34. குறிப்பு வரைக:
  i) ஒழுங்கமைத்தல்
  ii) பணிக்கமர்த்துதல்

 35. முடிவெடுத்தல் முக்கியமென்று நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீர்கள்?

 36. செயலூக்கமளித்தலின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

 37. "மாற்றம்" - வியாபார உலகின் மந்திரச் சொல் - விளக்குக.

 38. 1 x 5 = 5
 39. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் - மேலாண்மை செயல்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Commerce - Functions of Management Model Question Paper )

Write your Comment