" /> -->

நெறிமுறையின் யுக்திகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. எந்த சொல் பெர்ஷிய கணிதமேதை அபு ஜாஃபர் முகமது இபின்  ஐமூசா அல் கௌரவரிஸ்மி பெயரில் இருந்து வந்தது?

  (a)

  Flowchart

  (b)

  Flow

  (c)

  Algorithm

  (d)

  Syntax

 2. நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட இரண்டு முக்கிய அளவீடுகள் யாவை?

  (a)

  செயலி மற்றும் நினைவகம்

  (b)

  சிக்கல் மற்றும் கொள்ளளவு

  (c)

  நேரம் மற்றும் இடம்

  (d)

  தரவு மற்றும் இடம்

 3. பின்வருவானவற்றுள் எது நிலையான வரிசையாக்க நெறிமுறை அல்ல?

  (a)

  செருகுதல்

  (b)

  தேர்ந்தெடுப்பு

  (c)

  குமிழி

  (d)

  ஒன்றிணைந்த

 4. \(\Theta \) என்ற குறியீடு asymptotic மதிப்பீட்டில் எதைக் குறிக்கிறது?

  (a)

  அடிப்படை நிலை

  (b)

  மிதமான நிலை

  (c)

  மோசமான நிலை

  (d)

  NULL நிலை

 5. இயங்கு நிரலாக்கத்தில், ஏற்கனவே கணக்கீடு செய்த மதிப்புகளை சேமிக்கு யுக்தியை இவ்வாறு அழைக்கலாம்,

  (a)

  மதிப்பை சேமிக்கும் பண்பு

  (b)

  மதிப்பை சேகரிக்கும் பண்பு

  (c)

  நினைவிருத்தல்

  (d)

  படமிடல்

 6. 3 x 2 = 6
 7. நெறிமுறை என்றால் என்ன?

 8. நெறிமுறையாளர் என்பவர் யார்?

 9. தேடல் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை எழுதுக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. நெறிமுறையின் பண்பியல்புகளைப் பட்டியலிடுக.

 12. இடம் மற்றும் இடச்சிக்கலின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் யாவை?

 13. Asymptotic குறியீடு - குறிப்பு வரைக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. இருமத் தேடல் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக

 16. இயங்கு நிரலாக்கத்தின் கருத்துருவை பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் - நெறிமுறையின் யுக்திகள் Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Algorithmic Strategies Book Back Questions )

Write your Comment