" /> -->

வரையெல்லை முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பகுதியின் அணுகியல்பை மற்றொரு பகுதிக்கு குறிப்பதாகும்? 

  (a)

  வரையெல்லை

  (b)

  நினைவகம்

  (c)

  முகவரி

  (d)

  அணுகுமுறை

 2. மாறியின் பெயரை ஒரு பொருளுடன் பிணைக்கும் செயல்முறையை என்னவென்று அழைக்கப்படும்?

  (a)

  வரையெல்லை

  (b)

  மேப்பிங்

  (c)

  பின் பிணைத்தல்

  (d)

  முன் பிணைத்தல்

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது நிரலாக்க மொழியில் மாறியையும் பொருளையும் மேப் செய்யப் பயன்படுகிறது?

  (a)

  ::

  (b)

  : =

  (c)

  =

  (d)

  ==

 4. எந்த இனக்குழுவின் உறுப்புகளை இனக்குழுவின் உள்ளே மட்டும்தான் கையாள முடியும்.

  (a)

  public உறுப்புகள்

  (b)

  protected உறுப்புகள்

  (c)

  pecured உறுப்புகள்

  (d)

  private உறுப்புகள்

 5. எது வரையறுக்கப்பட்ட இனக்குழு மற்றும் அதன் துணை இனக்குழுக்களால் அணுகப்படும் உறுப்புகள் ஆகும்.

  (a)

  public உறுப்புகள்

  (b)

  producted உறுப்புகள்

  (c)

  pecured உறுப்புகள்

  (d)

  private உறுப்புகள்

 6. 3 x 2 = 6
 7. வரையெல்லை என்றால் என்ன?

 8. மாறிகளுக்கு எதற்காக வரையெல்லை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்? காரணம் கூறுக?

 9. மேப்பிங் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. உள்ளமைப்பை வரையெல்லையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

 12. முழுதளாவிய வரையெல்லையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

 13. அடைக்கப்பட்ட வரையெல்லையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 14. 2 x 5 = 10
 15. மாறியின் வரையெல்லைகளின் வகையை விளக்குக (அல்லது) LEGB விதியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 16. தொகுதி நிரலாக்கத்தின் பண்புகளை எழுதுக?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 3 வரையெல்லை முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 3 Scoping Important Question Paper )

Write your Comment