" /> -->

நெறிமுறையின் யுக்திகள் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பின்வரும் வரிசையாக்க நெறிமுறைக்கு குறைந்த எண்ணிக்கையிலான இடமாற்றம் தேவைப்பாடும்?

  (a)

  குமிழி

  (b)

  விரைவு

  (c)

  ஒன்றிணைந்த

  (d)

  தேர்ந்தெடுப்பு

 2. நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட இரண்டு முக்கிய அளவீடுகள் யாவை?

  (a)

  செயலி மற்றும் நினைவகம்

  (b)

  சிக்கல் மற்றும் கொள்ளளவு

  (c)

  நேரம் மற்றும் இடம்

  (d)

  தரவு மற்றும் இடம்

 3. வரிசைமுறை தேடல் நெறிமுறையின் சிக்கல்தன்மை எது ?

  (a)

  O(n)

  (b)

  O(log n)

  (c)

  O(n2)

  (d)

  O(n log n)

 4. \(\Theta \) என்ற குறியீடு asymptotic மதிப்பீட்டில் எதைக் குறிக்கிறது?

  (a)

  அடிப்படை நிலை

  (b)

  மிதமான நிலை

  (c)

  மோசமான நிலை

  (d)

  NULL நிலை

 5. இயங்கு நிரலாக்கத்தில், ஏற்கனவே கணக்கீடு செய்த மதிப்புகளை சேமிக்கு யுக்தியை இவ்வாறு அழைக்கலாம்,

  (a)

  மதிப்பை சேமிக்கும் பண்பு

  (b)

  மதிப்பை சேகரிக்கும் பண்பு

  (c)

  நினைவிருத்தல்

  (d)

  படமிடல்

 6. 3 x 2 = 6
 7. நெறிமுறை என்றால் என்ன?

 8. போலிக் குறிமுறை வரையறை.

 9. நெறிமுறையாளர் என்பவர் யார்?

 10. 3 x 3 = 9
 11. நெறிமுறையின் பண்பியல்புகளைப் பட்டியலிடுக.

 12. சிக்கல்தன்மை மற்றும் வகைகளைப் பற்றி விவாதிக்க.

 13. இடம் மற்றும் இடச்சிக்கலின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் யாவை?

 14. 2 x 5 = 10
 15. நெறிமுறையின் பண்பியல்புகளை விவரி

 16. இயங்கு நிரலாக்கத்தின் கருத்துருவை பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 4 நெறிமுறையின் யுக்திகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 4 Algorithmic Strategies Model Question Paper )

Write your Comment