" /> -->

தரவு அருவமாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  9 x 1 = 9
 1. பின்வரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவமைக்கப் பயன்படுகிறது?

  (a)

  Constructors

  (b)

  Destructors

  (c)

  recursive

  (d)

  Nested

 2. உருவமைப்பு அறியப்பட்ட தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  Built in datatype

  (b)

  Derived datatype

  (c)

  Concrete datatype

  (d)

  Abstract datatype

 3. பினவருவனவற்றில் எது கலவை அமைப்பு?

  (a)

  Pair

  (b)

  Triplet

  (c)

  single

  (d)

  quadrat

 4. பினவருவனவற்றில் எது பல் உருப்பு பொருளின் பல்வேறு பகுதிகளை பெயரிட அனுமதிக்க்கிறது?

  (a)

  Tuples

  (b)

  Lists

  (c)

  Classes

  (d)

  quadrats

 5. பின்வருவனவற்றில் எது கோவைகளை சதுர அடைப்புக்குறிக்குள் வைத்து உருவவமைக்கிறது?

  (a)

  Tuples

  (b)

  Lists

  (c)

  Classes

  (d)

  quadrats

 6. பின்வரும் எதனின் உருவமைப்பு இனக்குழுக்கள்?

  (a)

  அருவமாக்க தரவுவகை 

  (b)

  உள்ளமைந்த தரவுவகை 

  (c)

  கான்கீரிட் தரவுவகை 

  (d)

  பயனர் வரையறுத்த தரவுவகை 

 7. ஒரு பொருளின் விவரங்களை மறைத்து அவசியமானவற்றை மட்டும் வழங்குவது எது?

  (a)

  செயற்கூறுகள் 

  (b)

  அருவமாக்கம் 

  (c)

  தருவமாக்கம் 

  (d)

  ஆக்கிகள் 

 8. பின்வருவனவற்றுள் எது நாம் இந்த உலகை பற்றி நினைப்பதை பிரதிப்பலிக்கிறது?

  (a)

  வரிசை ADT 

  (b)

  தரவு மறைப்பு 

  (c)

  தரவு அருவமாக்கம்

  (d)

  அடுக்கு ADT 

 9. பின்வரும் எதன் உருவமைப்பில் அனைத்து செயற்கூறுகளின் வரையறையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்? 

  (a)

  பயனர் வரையறுக்கும் 

  (b)

  அடிப்படை 

  (c)

  அருவமாக்கம் 

  (d)

  கான்கீரிட் 

 10. 7 x 2 = 14
 11. தரவு அருவமாக்கம் வகை என்றால் என்ன?

 12. Pair என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 13. Tuple என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 14. பின்வரும் கூற்றினில் ஆக்கி மற்றும் செலக்டர்களை கண்டறியவும்.
  (i) city = makecity (name, eat, ion)
  (ii) getname (city)
  (iii) makepoint
  (iv) xcoord (point)

 15. Pairs தரவு வகை உருவமைப்பை எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம்?

 16. ADT மற்றும் CDT -ன் விரிவாக்கத்தை எழுதுக.

 17. ஒரு பொருளின் இயக்கம் எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகிறது?

 18. 4 x 3 = 12
 19. கான்கிரிட் தரவு வகை மற்றும் அருவமாக்கம் தரவு வகை வேறுபடுத்துக.

 20. பின்வருவனவற்றில் எது constructors and selectors என்று அடையாளம் காணவும்?
  (a) N1=number( )
  (b) accetnum(n1)
  (c) displaynum(n1)
  (d) eval(a/b) (e) x,y= makeslope (m), makeslope(n)
  (f) display( )

 21. பின்வருவனவற்றில் எது List, Tuple மற்றும் இனக்குழு (class) என அடையாளம் காண்க.
  (a) arr [1, 2, 34]
  (b) arr (1, 2, 34)
  (c) student [rno, name, mark]
  (d) day = (‘sun’, ‘mon’, ‘tue’, ‘wed’) (e) x = [2, 5, 6.5, [5, 6], 8.2]
  (f) employee [eno, ename, esal, eaddress]

 22. தரவு அருவமாக்கத்தின் அடிப்படை நோக்கம் என்ன?

 23. 3 x 5 = 15
 24. List என்றால் என்ன? ஏன List, Pairs என்று அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 25. பல் உருப்பு பொருளை எவ்வாறு அணுகுவாய் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு.

 26. Tuple -விளக்கமாக எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் - தரவு அருவமாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Computer Science - Data Abstraction Model Question Paper )

Write your Comment