" /> -->

செயற்கூறு Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  கோப்புகள்

  (c)

  Pseudo குறிமுறை

  (d)

  தொகுதிகள்

 2. பின்வரும் எது தனித்தன்மையான தொடரியல் தொகுதிகளைக் கொண்டதாகும்?

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  செயற்கூறு

  (c)

  வரையறை

  (d)

  தொகுதிகள்

 3. செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  செயற்கூறு

  (c)

  செயற்கூறு

  (d)

  செயலுறுப்பு

 4. பின்வரும் எது இடைமுகத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறது?

  (a)

  இயக்க அமைப்பு

  (b)

  நிரல் பெயர்ப்பு

  (c)

  செயல்படுத்துதல்

  (d)

  தொகுப்பான்

 5. அளப்புருக்களை அனுப்பும் போது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

  (a)

  impure செயற்கூறு

  (b)

  Partial செயற்கூறு

  (c)

  Dynamic செயற்கூறு

  (d)

  Pure செயற்கூறு

 6. 3 x 2 = 6
 7. துணைநிரல் என்றால் என்ன?

 8. நிரலாக்க மொழியைப் பொறுத்து செயற்கூறுவை வரையறுக்கவும்.

 9. பின்வருவனவற்றுள் எது சாதாரண செயற்கூறு வரையறை மற்றும் எது தற்சுழற்சி செயற்கூறு வரையறை.
  i) let rec sum x y:
  return x + y
  ii) let disp :
  print ‘welcome’
  iii) let rec sum num:
  if (num!=0) then return num + sum (num-1)
  else
  return num

 10. 3 x 3 = 9
 11. இடைமுகத்தின் பண்புக்கூறுகள் யாவை?

 12. pure மற்றும் impure செயற்கூற்றை வேறுபடுத்துக.

 13. ஒரு செயற்கூறுக்கு வெளியே ஒரு மாறியை மாற்றினால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும்? ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. பின்வரும் நிரலில்
  let rec gcd a b : =
  if b < > 0 then gcd b (a mod b) else return a
  அ) செயற்கூறுவின் பெயர்
  ஆ) தற்சுழலி செயற்கூறு கூற்று
  இ) அளபுருக்கள் கொண்ட மாறியின் பெயர்
  ஈ) செயற்கூறுவை தற்சுழற்சிக்கு அழைக்கும் கூறு
  உ)  தற்சுழற்சியை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் கூற்று ஆகியவற்றை எழுதுக

 16. இடைமுகம் மற்றும் செயல்படுத்தலை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் - செயற்கூறு Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Function Book Back Questions )

Write your Comment