" /> -->

செயற்கூறு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  கோப்புகள்

  (c)

  Pseudo குறிமுறை

  (d)

  தொகுதிகள்

 2. பின்வரும் எந்த அலகு ஒரு பெரிய குறிமுறை கட்டமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது?

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  செயற்கூறு

  (c)

  கோப்புகள்

  (d)

  தொகுதிகள்

 3. தரவு வகை குறிப்பு எழுதும்போது, எது கட்டாயமாகிறது?

  (a)

  { }

  (b)

  ( )

  (c)

  [ ]

  (d)

  < >

 4. பின்வரும் எது ஒரு பொருள் செய்ய வேண்டியதை தீர்மானிக்கிறது?

  (a)

  இயக்க அமைப்பு

  (b)

  நிரல் பெயர்ப்பி

  (c)

  இடைமுகம்

  (d)

  தொகுப்பான்

 5. அளப்புருக்களை அனுப்பும் போது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

  (a)

  impure செயற்கூறு

  (b)

  Partial செயற்கூறு

  (c)

  Dynamic செயற்கூறு

  (d)

  Pure செயற்கூறு

 6. பின்வருவனவற்றுள் மொத்தமான கூற்றுகள், பலமுறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட பயன்படுவது எது?

  (a)

  நிரல் பெயர்ப்பி 

  (b)

  நிரல்கள் 

  (c)

  துணை நிரல்கள் 

  (d)

  அளபுருக்கள் 

 7. குறிமுறையின் தொகுப்பைக் கொண்டிருப்பது எது?

  (a)

  செயற்குறி 

  (b)

  சிறப்புச்சொற்கள் 

  (c)

  தரவுகள் 

  (d)

  செயற்கூறு

 8. குறிமுறையின் ஒரு அலகு என்பது _______ 

  (a)

  அளபுருக்கள் 

  (b)

  செயலுருபுக்கள் 

  (c)

  செயற்கூறு 

  (d)

  துணை நிரல் 

 9. 9 x 2 = 18
 10. துணைநிரல் என்றால் என்ன?

 11. X: = (78) இதன் மூலம் அறிவது என்ன?

 12. இடைமுகத்தையும், செயல்படுத்தலையும் வேறுபடுத்துக.

 13. பின்வருவனவற்றுள் எது சாதாரண செயற்கூறு வரையறை மற்றும் எது தற்சுழற்சி செயற்கூறு வரையறை.
  i) let rec sum x y:
  return x + y
  ii) let disp :
  print ‘welcome’
  iii) let rec sum num:
  if (num!=0) then return num + sum (num-1)
  else
  return num

 14. செயற்கூறு என்பது யாது?

 15. Impure செயற்கூறு என்றால் என்ன?

 16. பொருள் என்றால் என்ன?

 17. இனக்குழு அறிவிப்பானது எதனை இணைக்கிறது?

 18. Impure செயற்கூறு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 19. 3 x 3 = 9
 20. இடைமுகத்தின் பண்புக்கூறுகள் யாவை?

 21. impure செயற்கூறுவின் பக்க விளைவுகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 22. ஒரு செயற்கூறுக்கு வெளியே ஒரு மாறியை மாற்றினால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும்? ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 23. 3 x 5 = 15
 24. செயலுருப்புகள் என்றால் என்ன?
  (அ) தரவுவகை இல்லாத அளபுருக்கள்
  (ஆ) தரவு வகையுடன் கூடிய அளபுருக்கள் விவரி?

 25. pure மற்றும் impure செயற்கூறுவை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 26. இடைமுகம் மற்றும் செயல்படுத்தலை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் - செயற்கூறு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Computer Science - Function Model Question Paper )

Write your Comment