" /> -->

ஆட்டோகேட் 2016 ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 9
  7 x 1 = 7
 1. ஆட்டோகேட் என்பது _________ மென்பொருளாகும்.

  (a)

  DTP

  (b)

  Computer-aided design (CAD) and drafting

  (c)

  Text Editing

  (d)

  Video Editing

 2. ஆட்டோகேட் 2016ஐ உருவாக்கி விற்பனை செய்யும் நிறுவனம் _________

  (a)

  Microsoft Corporation

  (b)

  Adobe, Inc.

  (c)

  Autodesk, Inc.

  (d)

  Sun

 3. சிவப்பு நிற “A” பொத்தானைக் கிளிக் செய்தால் தோன்றும் பட்டி _________

  (a)

  Application

  (b)

  Edit

  (c)

  Layout

  (d)

  Window

 4. பயன்பாட்டுப் பட்டியின் மேல் பகுதியில் தோன்றும் பட்டை எது?

  (a)

  Menu

  (b)

  Search

  (c)

  Toolbar

  (d)

  Title

 5. கட்டளைச் சாளரம் தோன்றவில்லையெனில் எந்த விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

  (a)

  Ctrl + 1

  (b)

  Ctrl + 9

  (c)

  Ctrl + 8

  (d)

  Ctrl + 7

 6. UCS என்பது எதன் குறுக்கம்?

  (a)

  User Coordinate System

  (b)

  User Currency System

  (c)

  User Control System

  (d)

  User Computer System

 7. கட்டங்களை (grid) காண்பிக்கவும், மறைக்கவும் (ON or OFF) விசைப்பலகையில் எந்த செயல்பாட்டு விசையை அழுத்த வேண்டும்?

  (a)

  F1

  (b)

  F2

  (c)

  F3

  (d)

  F7

*****************************************

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் ஆட்டோகேட் 2016 ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 12th Standard Computer Technology AutoCAD 2016 One Marks Question And Answer )

Write your Comment