அடோப் பேஜ்மேக்கர் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:20:00 Hrs
Total Marks : 20
  8 x 1 = 8
 1. DTP என்பதன் விரிவாக்கம் _________

  (a)

  Desktop Publishing

  (b)

  Desktop publication

  (c)

  Doctor to Patient

  (d)

  Desktop Printer

 2. _________ என்பது ஒரு DTP மென்பொருளாகும்.

  (a)

  Lotus 1-2-3

  (b)

  PageMaker

  (c)

  Maya

  (d)

  Flash

 3. எந்த பட்டியில் New கட்டளை இடம்பெற்றுள்ளது?

  (a)

  File menu

  (b)

  Edit menu

  (c)

  Layout menu

  (d)

  Type menu

 4. PageMaker ஆவணத்தை மூடுவதற்கான விசைப்பலகை குறுக்கு வழி _________

  (a)

  Ctrl+A

  (b)

  Ctrl +B

  (c)

  Ctrl+C

  (d)

  Ctrl+W

 5. பெட்டிகள் வரைவதற்குப் பயன்படும் கருவி _________

  (a)

  Line

  (b)

  Ellipse

  (c)

  Rectangle

  (d)

  Text

 6. முழு ஆவணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க விசைப்பலகையில் _________ குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானத்தை அழுத்த வேண்டும்.

  (a)

  Ctrl+A

  (b)

  Ctrl +B

  (c)

  Ctrl+C

  (d)

  Ctrl+D

 7. உரையை பதிப்பிக்க பயன்படும் கருவி எது?

  (a)

  Text tool

  (b)

  Type tool

  (c)

  Crop tool

  (d)

  Hand tool

 8. PageMaker இல் ஆவணத்தை அச்சிடப் பயன்படும் விசைப்பலகை குறுக்கு வழி _________

  (a)

  Ctrl+A

  (b)

  Ctrl+P

  (c)

  Ctrl+C

  (d)

  Ctrl+V

 9. 5 x 1 = 5
 10. அடோப் பேஜ்மேக்கர் என்பது _________ மென்பொருளாகும்.

  ()


   

 11. _________ பட்டை பேஜ்மேக்கர் ஆவணத்தின் மேல்பகுதியில் இருக்கும்.

  ()


   

 12. ஆவணத்தை மேலும் கீழுமாகவும், இடது மற்றும் வலது புறமாகவும் நகர்த்துவதை _________ என்கிறோம்.

  ()


   

 13. _________ கருவி வட்டம் வரைவதற்குப் பயன்படுகிறது.

  ()


   

 14. _________ பட்டியைக் கிளிக் செய்து Insert Pages விருப்பத்தைப் பெறலாம்.

  ()


   

 15. 4 x 1 = 4
 16. Cut

 17. (1)

  Ctrl+X

 18. Copy

 19. (2)

  Ctrl+C

 20. Paste

 21. (3)

  Ctrl+V

 22. Undo

 23. (4)

  Ctrl+Z

  2 x 1 = 2
 24. அ) சுட்டியின் மூலம் மட்டுமே உரையை த் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.
  ஆ) சுட்டி மற்றும் விசைப்பலகையின் மூலம் உரையைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

 25. அ) DTP என்பதன் விரிவாக்கம் Desktop publishing.
  ஆ) DTP என்பதன் விரிவாக்கம் Desktop publication.

 26. 1 x 1 = 1
 27. அ) Edit Cut
  ஆ) Edit New
  இ) Undo Copy
  ஈ) Undo Redo

*****************************************

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Chapter 1 அடோப் பேஜ்மேக்கர் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Technology Chapter 1 An Introduction to Adobe PageMaker One Marks Model Question Paper )

Write your Comment