" /> -->

வரையெல்லை மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பகுதியின் அணுகியல்பை மற்றொரு பகுதிக்கு குறிப்பதாகும்? 

  (a)

  வரையெல்லை

  (b)

  நினைவகம்

  (c)

  முகவரி

  (d)

  அணுகுமுறை

 2. ஒரு கணிப்பொறி நிரலை பல துணையாக பிரிக்கும் செயல்முறையே என்னவென்று அழைக்கப்படும்.

  (a)

  செயல்முறை நிரலாக்கம்

  (b)

  தொகுதி நிரலாக்கம்

  (c)

  நிகழ்வு இயக்க நிரலாக்கம்

  (d)

  பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்

 3. எது கணினி சூழலில் உள்ள வளங்களை யார் பார்வையிட மற்றும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை வரைமுறைப்படுத்தும் ஓரு பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பமாகும்.

  (a)

  கடவுச் சொல்

  (b)

  அங்கீகாரம்

  (c)

  அணுகல் கட்டுப்பாடு

  (d)

  சான்றிதழ்

 4. எந்த உறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியே இருந்தும் அணுக முடியும்?

  (a)

  public உறுப்புகள்

  (b)

  producted உறுப்புகள்

  (c)

  pecured உறுப்புகள்

  (d)

  private உறுப்புகள்

 5. எது வரையறுக்கப்பட்ட இனக்குழு மற்றும் அதன் துணை இனக்குழுக்களால் அணுகப்படும் உறுப்புகள் ஆகும்.

  (a)

  public உறுப்புகள்

  (b)

  producted உறுப்புகள்

  (c)

  pecured உறுப்புகள்

  (d)

  private உறுப்புகள்

 6. 3 x 2 = 6
 7. மாறிகளுக்கு எதற்காக வரையெல்லை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்? காரணம் கூறுக?

 8. Namespaces சிறுகுறிப்பு வரைக?

 9. private மற்றும் protected அணுகியல்புகளை பைத்தான் எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது.

 10. 3 x 3 = 9
 11. உள்ளமைப்பை வரையெல்லையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

 12. அடைக்கப்பட்ட வரையெல்லையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 13. அணுகல் கட்டுப்பாடு எதற்குத் தேவைப்படுகிறது?

 14. 2 x 5 = 10
 15. மாறியின் வரையெல்லைகளின் வகையை விளக்குக (அல்லது) LEGB விதியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 16. தொகுதி நிரலாக்கத்தின் பண்புகளை எழுதுக?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about வரையெல்லை மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment