" /> -->

முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. தொடக்க நிலை அறிக்கை வழக்கமாக தயாரிக்கப்படுவது

  (a)

  தொடக்க முதல் கண்டறிய

  (b)

  இறுதி முதல் கண்டறிய

  (c)

  அவ்வாண்டின் இலாபம் கண்டறிய

  (d)

  அவ்வாண்டின் நட்டம் கண்டறிய

 2. கடன் விற்பனைத் தொகை கணக்கிட தயாரிக்கப்படுவது

  (a)

  மொத்தக் கடனாளிகள் கணக்கு

  (b)

  மொத்தக் கடனீந்தோர் கணக்கு

  (c)

  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு

  (d)

  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு

 3. முழுமை பெறா பதிவேடுகள் தொடர்பான கீழ்க்கண்ட எந்த வாக்கியம் சரியானது அல்ல?

  (a)

  இது நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்யும் அறிவியல் தன்மையற்ற முறை

  (b)

  ரொக்கம் மற்றும் ஆள்சார் கணக்குகளுக்கு மட்டும் ஏடுகள் பராமரிக்கப்படுகிறது.

  (c)

  இது அனைத்து வகையான அமைப்புகளுக்கும் பொருந்தும்

  (d)

  வரி அதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை

 4. உரிமையாளரின் சொத்துகள் ரூ. 85,000 மற்றும் பொறுப்புகள் ரூ. 21,000 எனில் அவருடைய முதல்தொகை

  (a)

  ரூ. 85,000

  (b)

  ரூ. 1,06,000

  (c)

  ரூ. 21,000

  (d)

  ரூ. 64,000

 5. கடனாளிகள் தொடக்க இருப்பு: ரூ. 30,000, பெற்ற ரொக்கம்: ரூ. 1,00,000, கடன் விற்பனை: ரூ. 90,000; கடனாளிகள் இறுதி இருப்பு:?

  (a)

  ரூ. 30,000

  (b)

  ரூ. 1,30,000

  (c)

  ரூ. 40,000

  (d)

  ரூ. 20,000

 6. 5 x 2 = 10
 7. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து இலாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடவும்:

  விவரம் ரூ.
  2018, ஏப்ரல் 1 இல் முதல் 1,60,000
  2019, மார்ச் 31 இல் முதல் 1,50,000
  அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் 25,000
  அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் 30,000
 8. சாந்தி என்பவரின் 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புகள் பின்வருமாறு:

  விவரம் ரூ. விவரம் ரூ.
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 6,000 பற்பல கடனீந்தோர் 25,000
  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 4,000 சரக்கிருப்பு 45,000
  இயந்திரம் 60,000 கடனாளிகள் 70,000
  அறைகலன் 10,000 ரொக்கம் 4,000

  2018, டிசம்பர் 31ஆம் நாளைய நிலை அறிக்கை தயாரித்து அந்நாளைய முதலை கணக்கிடவும்.

 9. முழுமை பெறா பதிவேடுகள் என்றால் என்ன?

 10. இரட்டைப்பதிவு முறை பின்பற்றாத போது சிறிய அளவிலான தனிவணிகர் பொதுவாக பராமரித்து வரும் கணக்குகளைத் தருக.

 11. நிலை அறிக்கை என்றால் என்ன?

 12. 5 x 3 = 15
 13. அகமது முறையான கணக்கேடுகளைப் பராமரிப்பதில்லை. 2018 மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய இலாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும்.

  விவரம் 1.4.2017 31.3.2018
  ரூ. ரூ.
  வங்கி இருப்பு 14,000 (வ) 18,000 (ப)
  கைரொக்கம் 800 1,500
  சரக்கிருப்பு 12,000 16,000
  கடனாளிகள் 34,000 30,000
  பொறித்தொகுதி 80,000 80,000
  அறைகலன் 40,000 40,000
  கடனீந்தோர் 60,000 72,000

  அகமது தனது சொந்தப் பயனுக்காக ரூ. 40,000 எடுத்துக்கொண்டார். தன்னுடைய வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக அவர் ரூ. 16,000 கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தார். கடனாளிகள் மீது 5% ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும். பொறித்தொகுதி மீது 10% தேய்மானம் நீக்கப்பட வேண்டும்.

 14. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து கடன் விற்பனையைக் கண்டறியவும்:

  விவரம் ரூ.
  2018, ஜனவரி 1 அன்று கடனாளிகள் 40,000
  கடனாளிகளிடம் பெற்ற ரொக்கம் 1,00,000
  அளித்த தள்ளுபடி 5,000
  விற்பனைத் திருப்பம் 2,000
  2018, டிசம்பர் 31 அன்று கடனாளிகள் 60,000
 15. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து கடன் கொள்முதலைக் கணக்கிடவும்:

  விவரம் ரூ.
  2018, ஏப்ரல் 1 அன்று கடனீந்தோர் 50,000
  வெளித் திருப்பம் 6,000
  கடனீந்தோருக்கு அளித்த ரொக்கம் 1,60,000
  2019, மார்ச் 31 அன்று கடனீந்தோர் 70,000
 16. நிலை அறிக்கை மற்றும் இருப்புநிலைக் குறிப்புக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைத் தரவும்.

 17. முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து கடன் விற்பனைத் தொகை எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது?

 18. 4 x 5 = 20
 19. முழுமை பெறா பதிவேடுகளைளைப் பராமரித்துவரும் அப்துல் என்பவரின் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2018, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயார் செய்யவும். 

  விவரம் 1.4.2017 ரூ. 31.3.2018 ரூ.
  சரக்கிருப்பு 1,00,000 50,000
  பற்பல கடனாளிகள் 2,50,000 3,50,000
  ரொக்கம் 25,000 40,000
  அறைகலன் 10,000 10,000
  பற்பல கடனீந்தோர் 1,50,000 1,75,000

  பிற விவரங்கள்:

  விவரம் ரூ. விவரம் ரூ.
  எடுப்புகள் 40,000 கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் 5,35,000
  பெற்ற தள்ளுபடி 20,000 பல்வகைச் செலவுகள் 30,000
  அளித்த தள்ளுபடி 25,000 1.4.2017 அன்று முதல் 2,35,000
  கடனீந்தோருக்கு அளித்த ரொக்கம் 4,50,000    
 20. பாண்டியன் தன்னுடைய கணக்கேடுகளை இரட்டைப்பதிவு முறையில் பராமரிப்பதில்லை. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.

  விவரம் 1-1-2018
  ரூ.
  31-12-2018
  ரூ.
  அறைகலன் 30,000 30,000
  கைரொக்கம் 10,000 17,000
  கடனாளிகள் 40,000 60,000
  சரக்கிருப்பு 28,000 11,000
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 12,000 35,100
  வங்கிக் கடன் 25,000 25,000
  கடனீந்தோர் 15,000 16,000

  கூடுதல் தகவல்கள்:

  விவரம் ரூ. விவரம் ரூ.
  ரொக்க விற்பனை 11,200 கடன் விற்பனை 88,800
  ரொக்கக் கொள்முதல் 4,250 கடன் கொள்முதல் 35,750
  கொள்முதல் மீதான தூக்குக்கூலி 3,000 விற்பனை மீதான தூக்குக்கூலி 700
  கழிவு பெற்றது 600 வங்கிக் கடன் மீது வட்டி 2,500
  எடுப்புகள் 8,000 கூடுதல் முதல் 14,000
  சம்பளம் 8,900 அலுவலக வாடகை 2,400

  சரிக்கட்டுதல்கள்:
  அறைகலன் மீது 5% தேய்மானம் போக்கெழுதவும். கடனாளிகள் மீது 1% ஐயக்கடன் ஒதுக்கு உருவாக்கவும்.

 21. கீழ்க்காணும் விவரங்களிலிருந்து இலாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும்.

  விவரம் ரூ.
  ஆண்டின் தொடக்க முதல் (ஏப்ரல் 1, 2018) 5,00,000
  ஆண்டின் இறுதி முதல் (மார்ச் 31, 2019) 8,50,000
  அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் 1,20,000
  அவ்வாண்டில் எடுப்புகள் 70,000
 22. ராஜு முறையான கணக்கேடுகளைப் பின்பற்றுவதில்லை. அவருடைய பதிவேடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் பின்வருமாறு:

  விவரம் 1.1.2018
  ரூ.
  31.12.2018
  ரூ.
  கைரொக்கம் 80,000 90,000
  சரக்கிருப்பு 1,80,000 1,40,000
  கடனாளிகள் 90,000 2,00,000
  பற்பல கடனீந்தோர் 1,30,000 1,95,000
  வங்கிக் கடன் 60,000 60,000
  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 80,000 45,000
  பொறி மற்றும் இயந்திரம் 1,70,000 1,70,000

  அவ்வாண்டில் அவர் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் ரூ. 50,000 மற்றும் அவர் வியாபாரத்திலிருந்து தன்னுடைய சொந்த பயனுக்காக மாதந்தோறும் ரூ. 2,500 எடுத்துக்கொண்டார். மேற்கண்ட தகவல்களிலிருந்து இலாப நட்ட அறிக்கை தயாரிக்கவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள் மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment