" /> -->

முக்கிய 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 54

  பகுதி I

  27 x 2 = 54
 1. மேலாளர் என்பவர் யார்? 

 2. பணியாளர்களை யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும்?

 3. உடனடிச் சந்தை என்றால் என்ன? 

 4. பரஸ்பர நிதி என்றால் என்ன? 

 5. அரசுப் பத்திரங்கள் சந்தை என்றால் என்ன? 

 6. ஊக வணிகர்களின் வகைகள் யாவை?

 7. புறத்தோற்றமற்ற  பத்திர கணக்கு என்றால் என்ன ?

 8. மனித வள மேலாண்மையின் இயல்புகளில் ஏதெனும் இரண்டு கூறுக. 

 9. அக வள ஆட்சேர்ப்பின் ஏதெனும் இரண்டு நன்மைகளை கூறுக. 

 10. சோதனை குறித்து நீவீர் அறிவது யாது?

 11. பங்கேற்று நடித்தல் என்றால் என்ன?

 12. ஒழுங்குமுறை சந்தை என்றால் என்ன?

 13. பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் விலையை பாதிக்கும் அக காரணிகள் இரண்டினைத் தருக.

 14. மின் சந்தையிடுகை என்றால் என்ன?

 15. "வாங்குவோர் ஜாக்கிரதை" என்றால் என்ன? 

 16. ஜான் F கென்னடி கூறிய நுகர்வோர் உரிமைகள் யாவை? 

 17. மாநில ஆணையம் என்ற பதத்தை விவரிக்கவும். 

 18. பெருநிறுவன நிர்வாகத்தின் பொருள் என்ன? 

 19. தனியார்மயமாக்கல் என்றால் என்ன? 

 20. நிகழ் சரக்கு என்றால் என்ன? 

 21. காசோலை என்றால் என்ன? 

 22. தொழில் முனைவோரின் மேலாண்மை பணிகளை பட்டியலிடுக. 

 23. தெளிவான தொழில் முனைவோருக்கு உதாரணம் தருக.

 24. டிஜிட்டல் இந்தியாவைப் பற்றி குறிப்பு வரைக. 

 25. பங்குரிமை ஆணை என்பதை வரையறு.

 26. முழுநேர இயக்குனர் என்பவர் யார்?

 27. "கூட்டங்கள்" வரையறுக்க. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் முக்கிய 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Important 2 Mark Book Back Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment